Vzdelávanie žiakov so ŠVVP v Cielene

Vzdelávanie žiakov so ŠVVP v Cielene

Vzdelávanie žiakov so ŠVVP v Cielene

Rodičia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) sa na nás často obracajú s otázkami ohľadom prípravy ich dieťaťa na prijímačky na gymnázium, strednú školu, alebo doučovanie do školy. Pre lepší prehľad vám ponúkame nasledujúce informácie:

Kto je žiak so ŠVVP?

Žiak so ŠVVP je žiak, u ktorého je potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Aký to môže byť žiak?

·       so zdravotným znevýhodnením, t.j. žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím),

·       s nadaním,

·       s poruchou správania, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu,

·       zo sociálne znevýhodneného prostredia,

·       chorý alebo zdravotne oslabený,

·       s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia),

Čo sú ŠVVP a ako sa žiakom napĺňajú?

Za ŠVVP sa považujú požiadavky na úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre žiaka. Vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia, nadania alebo vývinu žiaka v sociálne znevýhodnenom prostredí. Pri zohľadení špecifík žiaka sa mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti. Popri tom sa snažíme o dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti. Vo vzdelávaní žiakov so ŠVVP spravidla figuruje multidisciplinárny prístup pedagógov, špeciálnych pedagógov, logopédov, lekárov, psychológov, sociálnych pracovníkov, výchovných pedagógov, liečebných pedagógov a iných odborníkov, ktorí skvalitňujú výchovno-vzdelávací proces.

Ako pristupujeme k žiakom so ŠVVP v Cielene?

Žiaci so ŠVVP aj žiaci integrovaní majú možnosť sa v Cielene vzdelávať bez výraznejších obmedzení. Pre efektivitu procesu doučovania, prípadne prípravy na prijímacie skúšky či pohovory, je však pre nás lepšie, pokiaľ informáciu o integrácii alebo špecifikách žiakov dostaneme vopred. Najčastejšie sa v rámci ŠVVP stretávame so vzdelávaním detí s poruchami pozornosti (ADHD, ADD), špecifickými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia), poruchami autistického spektra (Aspergerov syndróm), narušenými komunikačnými schopnosťami, ale aj s inými špecifikami.

Žiaci so ŠVVP majú u nás priestor aj v skupinových prípravných kurzoch, pokiaľ je to pre nich prospešné. Žiaci so ŠVVP majú u nás taktiež možnosť individuálneho doučovania, videokurzov, Prijímačiek nanečisto, Múdreho predplatného a podobne.

Ako pracujú naši lektori so žiakmi so ŠVVP?

Naši lektori sú skúsení s normotypickými žiakmi (žiaci bez ŠVVP), niektorí z nich sa na prácu so žiakmi so ŠVVP vyslovene  špecifikujú. Iní prípadne majú možnosť konzultácie či prítomnosti psychológa počas vyučovania, čo žiakom so ŠVVP zabezpečuje možnosť naplno sa vzdelávať a rozvíjať v tom, v čom potrebujú.

V prípade, že nás rodičia pred prvým doučovaním oboznámia so špecifickými potrebami žiakov, radi zabezpečíme konzultácie s našou psychologičkou pre rodičov, žiakov a lektorov. Voľbu učebných materiálov taktiež prispôsobujeme potrebám žiakov. V Cielene rozumieme individuálnym potrebám každého žiaka, ktorým sa snažíme vyhovieť, pomôcť a uľahčiť im tak výchovno-vzdelávací proces.

Welcome day v Cielene

Welcome day v Cielene

Dekádu po vzniku našej spoločnosti v roku 2012 otvárame naše brány verejnosti 21.9.2022 počas dňa otvorených učební v Cielene.

Môžete sa tešiť na bohatý program týkajúci sa našich produktov a služieb, ktorými sprevádzame žiakov a rodičov edukačným procesom a dodávame im odvahu v ich školských a neskorších kariérnych krokoch.

Tešiť sa môžete na predstavenie nasledujúcich služieb:

  • Prijímačky nanečisto – komu sú určené, na čo slúžia, ako prebiehajú a ako pomáhajú žiakom dostať sa na stredné školy a osemročné a bilingválne gymnáziá, respektíve úspešne zvládnuť prijímacie skúšky a pohovory.
  • Múdre predplatné – ako tento produkt vedie žiakov k samostatnosti pri príprave na prijímacie skúšky na stredné školy, ako vyzerá a obsahuje Múdre predplatné a aké sú postupy pri asistovanom samovzdelávaní.
  • Videokurzy – ako sa pripraviť na gymnázium alebo strednú školu v prípade, že majú žiaci časovo náročné aktivity, nezladiteľné s pravidelnou prípravou a pre koho je produkt určený, ako sme do videokurzov zapojili aktivitu žiakov.
  • Skupinové kurzy – ako prebieha príprava na bilingválne, štvorročné a osemročné gymnáziá u nás v Cielene, kto sú naši lektori a ako prebiehajú kurzy všeobecných študijných a jazykových predpokladov, ako prebieha nácvik prijímačiek u piatakov, ôsmakov a deviatakov, prípadne maturantov. Ukážeme vám aj naše učebne a pochopíte ich kreatívne pomenovania.
  • Individuálne doučovania – výhody pravidelného individuálneho doučovania žiakov, pre koho je vhodné doučovanie a kedy je vhodné s doučovaním začať. Povieme si tiež o výhodách individuálnej prípravy na prijímacie pohovory.
  • Kariérne poradenstvo – ako si vybrať strednú školu, kedy sa začať pripravovať na prijímačky, na aké povolanie sa vaše dieťa hodí a aké mám šance zvládnuť prijímačky. Ako sa zorientovať v širokej ponuke stredných škôl, pre koho je vyhovujúce bilingválne a osemročné gymnázium.
  • Montessori herničky – pre našich najmenších, čo je Montessori pedagogika a ako sa pozerá na dieťa, čím prispieva k zdravej výchove a prirodzenému vývinu.

Chcete sa nás niečo opýtať, zaujíma vás fungovanie našej spoločnosti, máte záujem o prípravný kurz, doučovanie alebo chcete svoje dieťa podporiť v štúdiu? Radi vám odpovieme na vaše otázky a predstavíme naše interaktívne priestory na Sládkovičovej 2 v Bratislave.

Náš Welcome day v Cielene je určený pre každého, kto je zvedavý a chce si rozšíriť obzory v oblasti vzdelávania. Vítame rodičov, žiakov, starých rodičov, súrodencov, pedagógov aj budúcich pedagógov, opatrovníkov a všetkých, ktorí majú záujem vzdelávať seba alebo druhých. Tešíme sa na stretnutie s vami v časoch 10:00 – 20:00 a radi vám predstavíme to, čo nás už desaťročie baví.

Čo je virtuálne sídlo a ako si ho založiť?

Čo je virtuálne sídlo a ako si ho založiť?

Počuli ste už pojem virtuálne sídlo? O tom, čo to virtuálne sídlo je, načo sa využíva, o jeho výhodách a nevýhodách, rovnako ako o podmienkach na jeho vznik, sa dočítate v našom článku.

Každá firma alebo SZČO potrebuje vlastné sídlo, resp. adresu. Pri vzniku firmy je potrebné zapísať do obchodného registra, mimo iného aj to, kde firma sídli. Jej sídlom môže byť dom, byt alebo aj nebytový priestor. . Je to miesto, kam spoločnosti chodí pošta a kde ju niekto zodpovedný preberie. V prípade, že sa firma nemá k dispozícii vlastné priestory alebo sa kvôli prestížnosti adresy rozhodne využiť priestory niekoho iného, bude potrebovať Súhlas vlastníka na zriadenie sídla firmy. Uznajte, že sídlo v centre Bratislavy znie lepšie a honosnejšie, ako napr. v Hornej Maríkovej. Vlastník môže udeliť súhlas aj viacerým firmám, a tak môže sídliť niekoľko firiem na jednej a tej istej adrese.

Veľmi často je virtuálne sídlo využívané najmä menšími spoločnosťami alebo startupmi. V súčasnosti sa využitie virtuálneho sídla stáva na Slovensku čoraz viac populárnym. Z virtuálneho sídla riadi svoj biznis aktuálne vyše 45 000 spoločností s ručením obmedzením a viac ako 2000 akciových spoločností a firiem.

Aké sú výhody virtuálneho sídla?

Nižšie náklady – jedným z najčastejších dôvodov, pre ktorý sa podnikatelia rozhodujú pre virtuálne sídlo, je cena. Cena za poskytnutie virtuálneho sídla na mesiac sa väčšinou pohybuje okolo 10 – 30 eur, ale je to stále menej, než za prenájom kancelárie. Najmä, pokiaľ ide o centrum Bratislavy či iného väčšieho mesta.

Reprezentatívnosť – podnikatelia si často zakladajú na tom, ako sa ich podnik prezentuje pred klientami. Rozhodne inak zapôsobí firma, ktorá sídli na prestížnej adrese, než schránka v petržalskej bytovke.

Doplnkové služby – väčšina spoločností, ktorá prevádzkuje virtuálne sídlo, zároveň ponúka aj iné služby – napríklad správu pošty, skenovanie materiálov či inú asistenciu. V niektorých prípadoch sú k dispozícii aj zasadacie priestory a parkovanie.

Ako si virtuálne sídlo založiť?

Je niekoľko spôsobov, ako požiadať o virtuálne sídlo. Najčastejšie skrz formulár, kde vypíšete základné údaje o firme a kontaktné údaje. Následne Vás bude kontaktovať spoločnosť, ktorá poskytuje virtuálne sídlo, a po zaplatení dohodnutej čiastky Vám budú na email zaslané zakladateľské dokumenty na podpis.

Okrem zvyčajných poplatkov bude treba zaplatiť poplatok za overenie u notára. Suma nie je vysoká, pohybuje sa okolo 1,50 eur za podpis, ale budete ich potrebovať niekoľko.

Zápis virtuálneho sídla do obchodného registra trvá zvyčajne okolo dvoch týždňov odo dňa doručenia podpísaných dokumentov.

Načo si dať pozor pri zriaďovaní virtuálneho sídla?

Jednou z najdôležitejších vecí je preveriť si spoločnosť, alebo vlastníka, ktorá sídlo prenajíma, aby následne nevznikli problémy, ktoré by boli spojené s ďalšími poplatkami.
Poskytovateľ virtuálneho sídla by mal sídlo predovšetkým vlastniť a nie len prenajímať. Pokiaľ ide iba o sprostredkovateľa služby, vždy tam nastane riziko, že aj samotný poskytovať môže dostať výpoveď z nájmu. V takom prípade by ste sa museli pustiť do hľadania odznovu.

Dôležitá je aj podoba zmluvy. Dbajte o to, aby v nej boli jasne popísané všetky náležitosti ako doba poskytovania služby, špecifikácia jednotlivých služieb a periodicita. Čím podrobnejšia zmluva, tým lepšie.

Ako sme spomínali, súčasťou ponuky by mali byť aj asistenčné služby, ako napríklad preberanie pošty a jej následné preposielanie v prípade nutnosti.

Príliš veľa firiem (myslíme tým stovky až tisíce) na jednej adrese nemusí dobrým znamením. Predtým, než podpíšete zmluvu, preverte si koľko firiem sídli na danej adrese aby sa nestalo, že Vaša spoločnosť bude až pod príliš blízkym drobnohľadom daňového úradu.

No a samozrejme, príliš nízka cena za poskytnutie virtuálneho sídla. Je pochopiteľné, že mnoho podnikateľov sa snaží ponúkať čo najvýhodnejšie ceny, ale buďte opatrní. Najmä vtedy, ak ide o podozrivo nízku cenu. Väčšinou to môže indikovať práve nadmerný počet subjektov a nižšiu kvalitu služieb.

No a samozrejme, konzultácie a osobné stretnutie pred podpísaním zmluvy by mali byť samozrejmosťou. Možnosť prezrieť si priestory vopred Vám dá jasnejšiu predstavu o spoločnosti, ktorá má prepožičať adresu tej Vašej.

A potom je to už len na Vás, pre akú spoločnosť a služby sa rozhodnete.

Vedeli ste, že aj v Cielene poskytujeme možnosť virtuálneho sídla?

Naša spoločnosť sídli vo vlastných priestoroch v lukratívnej časti Bratislavy, v Starom Meste. V našich službách sú zahrnuté aj zásielky a archivácie. Každú prijatú zásielku zvážime a odfotíme a v prípade záujmu ju vieme oskenovať a preposlať. Každá doručená pošta sa u nás archivuje a na vami určenú adresu bude odoslaná minimálne raz mesačne. Medzi doplnkovými službami je zahrnuté aj skenovanie, skartovanie, či preposlanie pošty. V prípade záujmu, sú v zvýhodnenom balíčku naše reprezentatívne kancelárie v centra mesta k dispozícii aj s občerstvením.

Služby virtuálneho sídla v Cielene využívajú začínajúci podnikatelia z celého Slovenska, rôzne e-shopy, zahraničné spoločnosti a klienti, ktorí riadia biznis zo svojej domácej prevádzky a v Bratislave potrebujú len sídlo s občasným využitím kancelárskych priestorov.

Viac informácií aj o cenách a možnostiach rôznych balíčkov sa dozviete na našej webovej stránke (https://cielene.sk/virtualne-sidlo-bratislava-stare-mesto/). Rovnako si tam môžete prečítať aj recenzie od našich spokojných klientov.

V prípade záujmu, alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Pokiaľ by ste mali priamo záujem o založenie firmy, stačí vyplniť formulár na našej webovej stránke.

Individuálne alebo skupinovo?

Individuálne alebo skupinovo?

Čakajú Vás tento školský rok prijímacie testy na gymnázium, strednú alebo vysokú školu, prípadne maturita? Chcete sa pripravovať s nami v Cielene, ale neviete sa rozhodnúť, či bude pre Vás lepšia skupinová alebo individuálna príprava? Máme pre Vás krátky prehľad výhod a nevýhod oboch možností.

INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA S DOUČOVATEĽOM

+ flexibilný termín podľa predstáv žiaka
+ voľba miesta výučby u nás v Cielene / doma / v obľúbenej kaviarni
+ sami si vyberiete koľkokrát týždenne, akú dlhú a ako dlho chcete prípravu mať
+ individuálny prístup lektora, ktorý žiaka a jeho „slabiny“ dokonale pozná
+ možnosť absolvovať hodiny aj online

– voľnosť pri rušení hodín – hodiny tak nie sú pravidelné
– absencia možnosti porovnať sa s inými žiakmi, ktorí sa tiež pripravujú na príjímačky/ maturitu
– vyššia jednotková cena za hodinu

SKUPINOVÁ PRÍPRAVA

+ výber z niekoľkých termínov počas týždňa
+ pravidelnosť – hodiny sa nerušia
+ v prípade, že hodinu vynecháte, viete si ju nahradiť v inom kurze
+ nižšia jednotková cena za hodinu
+ skupinové prípravy vedú TOP lektori
+ možnosť zoznámiť sa s pohľadom iných spolužiakov na preberané učivo či porovnať sa

– viac žiakov v skupine
– rôzna úroveň žiakov v skupine

 

ROZHODLI STE SA?

Prípravu formou individuálnych doučovaní (osobne alebo ako online doučovanie) v Cielene môžete začať kedykoľvek – stačí nás kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo cez kontaktný formulár. Pokiaľ ste sa rozhodli pre skupinový kurz, ešte stále sa môžete prihlásiť do našich skupinových kurzov BASIC (pre piatakov, ôsmakov, deviatakov či maturantov), ktoré začínajú v januári a trvajú až do prijímacích testov, príp. máte možnosť pristúpiť do prebiehajúcich kurzov MAXI, ktoré začali v októbri.
Kurzy a ich termíny nájdete tu https://cielene.sk/pripravne-kurzy-bratislava/.

Študenti môžu predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania

Študenti môžu predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania

Bratislava 13. augusta (TASR) – Študenti môžu v týchto dňoch predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, ktorý zverejnil podmienky poskytovania pôžičiek pre študentov na akademický rok 2019/2020. TASR o tom informovala Adriana Orthová z Fondu na podporu vzdelávania.       

„Najväčšou zmenou je zvýšenie maximálnej výšky pôžičky pre študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia na 3500 eur a pre študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na 6000 eur, čo je v obidvoch prípadoch zvýšenie maximálnej výšky pôžičky o 1000 eur,“ uviedla Orthová. Financie z poskytnutej pôžičky môže študent využiť na čokoľvek. 

Zároveň došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov na 4,5 milióna eur, čo je o 500.000 eur viac ako v prechádzajúcom akademickom roku. „Toto zvýšenie bolo možné najmä vďaka efektívnemu hospodáreniu fondu s vlastnými prostriedkami a zvýšeným príjmom zo splátok pôžičiek poskytnutých v predchádzajúcich rokoch,“ skonštatovala Orthová. V súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov určených na pôžičky pre študentov Fond na podporu vzdelávania predpokladá, že v akademickom roku 2019/2020 bude môcť finančne podporiť 1800 študentov.       

Študenti môžu žiadosť o pôžičku predložiť v dvoch termínoch, buď do 15. septembra, alebo do 31. októbra.      

Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú všetkým záujemcom dostupné na webovom sídle fondu www.fnpv.sk. 

Prečo si vybrať doučovanie s Cielene?

Prečo si vybrať doučovanie s Cielene?

Na dôvod, prečo si vybrať vzdelávacie centrum Cielene a nie doučovateľa z ulice, sa nás klienti hľadajúci doučovanie z matematiky, fyziky či napríklad slovenčiny pre svojho milovaného potomka pýtajú naozaj často. Tie dôvody existujú, zažili sme ich, riešili sme ich, počuli o nich od našich klientov. Nie je ich málo.

 

Nekupujete mačku vo vreci

Pri doučovaní cez vzdelávacie centrum máte istotu overeného doučovateľa. Doučovateľa, ktorý má skúsenosti s doučovaním daného predmetu, špecializuje sa na danú problematiku a naozaj stále navštevuje alebo absolvoval školu, akú tvrdí. Pri dverách vás neprekvapí postarší pán namiesto vysmiateho študenta z obrázku a vy sa nemusíte báť nechať vaše dieťa s doučovateľom samé doma. Náš doučovateľ nespôsobí dieťaťu z prvého stretnutia taký šok, že už nikdy nebude chcieť o žiadnom doučovaní ani počuť. Áno, aj o takom sme počuli.

 

Stabilita

Vieme, že kontinuita v doučovaní je veľmi dôležitá. Naši skúsení lektori sa doučovaniu venujú, pretože ich baví. Baví ich matematika, chémia či iný predmet, ktorý doučujú. Naši lektori nevidia v doučovaní spôsob, ako si rýchlo privyrobiť na nový mobil alebo ako preklenúť dočasné obdobie nezamestnanosti. Nemôže sa vám teda stať, že váš nový doučovateľ po dvoch týždňoch zruší naplánované doučovania, pretože si napríklad našiel novú prácu alebo nové doučovanie, bližšie k jeho bydlisku.

 

Vlastné podklady

Odučili sme už stovky hodín doučovania v rámci príprav do školy, prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá, stredné a vysoké školy či Testovanie 9. Máme zozbierané desiatky testov a zadaní, otestované rôzne publikácie, vypracované vlastné osnovy a podklady, s ktorými v prípade záujmu môže doučovateľ so žiakom na hodinách pracovať.

 

Náhrada za doučovateľa

Máte dva dni pred písomkou a doučovateľ vám oznámi, že na doučovanie nemôže prísť, lebo mu ochorel škrečok? Smiech bokom, stanú sa aj vážnejšie veci, ale pokiaľ naozaj nemá kto vášmu malému/vašej malej s doučovaním pomôcť, je zle. Jedným riešením je nejsť do školy a počkať, kým škrečok vyzdravie. Tým druhým je zvoliť doučovanie cez agentúru. V Cielene vám v akútnych aj menej akútnych prípadoch dokážeme nájsť takmer okamžite náhradu za chorého alebo odcestovaného doučovateľa.

 

Nonstop servis

Okrem flexibilnej komunikácie s rodičmi či samotnými žiakmi zvládame aj ďalšie veci. Pripomienky, zlepšenia, výmeny doučovateľa. Prediskutujeme, overíme, vyriešime. Okamžite.

 

Je to legálne

Určite ste čestný občan, ktorý platí odvody, dane a nekradne. Prečo by ste teda mali podporovať nelegálne doučovanie? Doučovanie cez agentúru je bezpečné tak pre Vás, ako aj pre doučovateľa. Žiadne platby na ruku, žiadne čierne peniaze. A rozhodne tým potešíte aj kráľa daňových poplatníkov – ministra financií pána Kažimíra.

 

Prosím, príďte

„Pán doučovateľ, máte čas? Kedy by ste k nám mohli prísť?“ Nepáči sa vám takéto prosíkanie doučovateľovi, ktorý sa riadi svojou aktuálnou náladou? My v Cielene sa riadime tým, že vy si platíte za služby a naše služby sú nadštandardné. Dohodnuté termíny dodržiavame a nemeníme. Určite nás ani nemusíte prosiť. Snažíme sa vyjsť vám čo najviac v ústrety, aby ste boli vy spokojní a vaše dieťa naučené.

× Potrebujete poradiť?