Psychologické služby
& poradenstvo

 

Služby psychológa

Popri prípravných kurzoch a doučovaní ponúkame v Cielene aj psychologické služby & poradenstvo súvisiace s výberom základnej, strednej či vysokej školy, profesijnú orientáciu, ale aj poradenstvo pri otázkach výchovy a vzdelávania, prácu s rodinou a vzťahovou väzbou, testovanie školskej pripravenosti či orientačnú diagnostiku špecifických porúch učenia.

Testovanie školskej zrelosti

Testovanie s predškolákom, usmernenie a konzultácia s rodičmi pri otázke zaškolenia, predčasného zaškolenia alebo odkladu. Testovanie rámci prípravy do Primary Years Programme (PYP na Košickej/ Pankúchovej) je možné tiež v anglickom jazyku.

Diagnostika porúch učenia

Slúži na zistenie silných a slabých stránok dieťaťa, stanovenie rizika, prognózy ďalšieho vývinu a vzdelávacích opatrení, prostredníctvom ktorých vedia naši lektori žiakov čo najlepšie podporiť. Diagnostika je deskriptívna a poskytuje odporučenie ďalších krokov.

Overenie vedomostí & študijných predpokladov

Rozhodnutie, akú SŠ si vybrať, uľahčí individuálne poradenstvo pre žiakov a rodičov. Testovanie študijných predpokladov a profilových predmetov a následná konzultácia a porovnanie výsledkov s odporučením ďalších krokov vo vzdelávaní.

Psychologické služby pre rodičov

Poradenstvo a konzultácie o výchove a vzdelávaní detí a študentov, rodina a vzťahová väzba, ale aj psychologické služby pre rodičov samotných – sebarealizáca, sebapoznanie, vzťah rodič – dieťa, vzťahy, sebahodnota.

Psychologické služby pre žiakov

Pomoc pri ťažkostiach na súčasnej škole, pri prestupe na novú školu / nástupe do kolektívu na strednej škole, v osobnom živote, vzťahoch a sebaurčení, výkonových zlyhaniach žiakov, narušení či nedostatku motivácie. 

Profesijná orientácia a kariérne poradenstvo

Facilitácia výberu budúceho povolania, overenie predpokladov, schopností a motivácie žiakov, poradenstvo pri výbere vhodného typu vysokej a strednej školy na Slovensku i v zahraničí, prehľad vysokoškolských systémov.

Profesijná orientácia

Cieľom profesionálnej orientácie je pripraviť žiakov na prvú smerovú voľbu (ZŠ) a druhú smerovú voľbu (SŠ) povolania. Program tak prispeje ku skvalitneniu procesu rozhodovania pri voľbe školy a následne povolania so snahou o zladenie individuálnych profesijných záujmov žiakov a ich schopností s požiadavkami na trhu práce a vstupnými požiadavkami stredných škôl.
Profesionálna orientácia prebieha vo forme dvoch stretnutí. Na prvom prebieha rozhovor s rodičom a študentom naraz. Následne prebieha individuálny rozhovor so študentom, ktorého súčasťou sú osobnostné dotazníky a inventóriá, slúžiace na poznanie a sebapoznanie osobnosti a záujmov študenta. Na druhom stretnutí prebieha konzultácia aj s rodičom, aj so študentom, ktorá zahŕňa predstavenie možností ďalšieho štúdia alebo povolaní a odporúčania pre žiaka.

U

Náhľad do sveta práce a strednej školy

Poznanie seba samého a sveta práce

Poznanie svojich profesijných a študijných predpokladov

Individuálna alebo skupinová konzultácia

Rozhodnutie a voľba štúdia / profesie

Poruchy učenia

Špecifické poruchy učenia (ŠPU) zahŕňajú v sebe poruchy, ktoré sú charakterizované neschopnosťou integrovať viac mentálnych funkcií do jedného učebného cieľa. Ich včasná identifikácia, diagnostika a intervencia môže byť kľúčová v otázkach vzdelávania a školskej úspešnosti.
Nálezy v teste sú východiskom k individuálnej formulácii potrebných foriem pomoci. Záverom vyšetrenia je odporučenie/neodporučenie návštevy CPPPaP alebo CŠPP za účelom diagnostiky ŠPU pre špecifické potreby v škole a integráciu a tiež návrhy opatrení vo vzdelávacom procese.

 

Dyslexia

Dyskalkúlia

Dysgrafia

k

Dysortografia

Test školskej zrelosti

Psychologické testovanie školskej spôsobilosti sa zakladá na predpoklade, že existuje určitý súbor predurčených schopností, ktoré by mali dosiahnuť všetky deti pred vstupom do školy. 

Psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti vychádza z aktuálnych poznatkov skúmania psychických funkcií jedinca, dopredu stanovených schopností, zručností, vedomostí a zohľadňovaní potrieb školy.

Vyšetrenie prebieha prostredníctvom Kresebného testu školskej zrelosti & Orientačného testu školskej zrelosti a zaberie celkovo 90 minút.

Po absolvovaní testu školskej zrelosti je možné zvoliť pre dieťa niektorú z nasledujúcich možností:
1. dieťa zaškoliť v normálnom termíne,
2. odložiť začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
3. zaradiť dieťa do špeciálnej školy alebo triedy
4. dieťa predčasne zaškoliť (deti s intelektovým nadaním, ktoré splnili testy školskej zrelosti )

  • Orientačný rozhovor s rodičom a dieťaťom – 20%
  • Samostatné vyšetrenie školskej zrelosti s dieťaťom – 60%
  • Vyhodnotenie vyšetrenia s rodičom a dieťaťom – 20%

Ak plánuješ byť čímkoľvek menším než si schopný byť, pravdepodobne budeš do konca života nešťastný.

Abraham Maslow

Psychológ

Pedagógovia

Mentorov

šálok kávy denne

Cenník služieb

Dostupné a časovo flexibilné služby psychológa, profesionálne zhodnotenie ročníkových vedomostí žiakov, pretestovanie z profilových predmetov, testovanie školskej zrelosti, diagnostika porúch učenia, overenie špeciálnych zručností a nadania. 

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

Dajte nám vedieť, o aké služby máte záujem a my sa vám v najskoršom termíne ozveme. 

× Potrebujete poradiť?