Vzdelávanie žiakov so ŠVVP v Cielene

Rodičia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) sa na nás často obracajú s otázkami ohľadom prípravy ich dieťaťa na prijímačky na gymnázium, strednú školu, alebo doučovanie do školy. Pre lepší prehľad vám ponúkame nasledujúce informácie:

Kto je žiak so ŠVVP?

Žiak so ŠVVP je žiak, u ktorého je potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Aký to môže byť žiak?

·       so zdravotným znevýhodnením, t.j. žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím),

·       s nadaním,

·       s poruchou správania, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu,

·       zo sociálne znevýhodneného prostredia,

·       chorý alebo zdravotne oslabený,

·       s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia),

Čo sú ŠVVP a ako sa žiakom napĺňajú?

Za ŠVVP sa považujú požiadavky na úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre žiaka. Vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia, nadania alebo vývinu žiaka v sociálne znevýhodnenom prostredí. Pri zohľadení špecifík žiaka sa mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti. Popri tom sa snažíme o dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti. Vo vzdelávaní žiakov so ŠVVP spravidla figuruje multidisciplinárny prístup pedagógov, špeciálnych pedagógov, logopédov, lekárov, psychológov, sociálnych pracovníkov, výchovných pedagógov, liečebných pedagógov a iných odborníkov, ktorí skvalitňujú výchovno-vzdelávací proces.

Ako pristupujeme k žiakom so ŠVVP v Cielene?

Žiaci so ŠVVP aj žiaci integrovaní majú možnosť sa v Cielene vzdelávať bez výraznejších obmedzení. Pre efektivitu procesu doučovania, prípadne prípravy na prijímacie skúšky či pohovory, je však pre nás lepšie, pokiaľ informáciu o integrácii alebo špecifikách žiakov dostaneme vopred. Najčastejšie sa v rámci ŠVVP stretávame so vzdelávaním detí s poruchami pozornosti (ADHD, ADD), špecifickými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia), poruchami autistického spektra (Aspergerov syndróm), narušenými komunikačnými schopnosťami, ale aj s inými špecifikami.

Žiaci so ŠVVP majú u nás priestor aj v skupinových prípravných kurzoch, pokiaľ je to pre nich prospešné. Žiaci so ŠVVP majú u nás taktiež možnosť individuálneho doučovania, videokurzov, Prijímačiek nanečisto, Múdreho predplatného a podobne.

Ako pracujú naši lektori so žiakmi so ŠVVP?

Naši lektori sú skúsení s normotypickými žiakmi (žiaci bez ŠVVP), niektorí z nich sa na prácu so žiakmi so ŠVVP vyslovene  špecifikujú. Iní prípadne majú možnosť konzultácie či prítomnosti psychológa počas vyučovania, čo žiakom so ŠVVP zabezpečuje možnosť naplno sa vzdelávať a rozvíjať v tom, v čom potrebujú.

V prípade, že nás rodičia pred prvým doučovaním oboznámia so špecifickými potrebami žiakov, radi zabezpečíme konzultácie s našou psychologičkou pre rodičov, žiakov a lektorov. Voľbu učebných materiálov taktiež prispôsobujeme potrebám žiakov. V Cielene rozumieme individuálnym potrebám každého žiaka, ktorým sa snažíme vyhovieť, pomôcť a uľahčiť im tak výchovno-vzdelávací proces.

× Potrebujete poradiť?