Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie o spoločnosti

Spoločnosť Cielene, spol. s r.o., Sládkovičova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 47367512, DIČ: 2023836320 (ďalej len „Cielene“) je poskytovateľom vzdelávacích služieb deťom, mládeži a dospelým (ďalej len „Klient“).
Vzdelávacie služby Klientom sa poskytujú formou individuálneho doučovania, online doučovania alebo skupinového kurzu podľa aktuálnej ponuky zverejnenej na internetovej stránke www.cielene.sk.

 

2. Vznik zmluvného vzťahu

Klient si vyberie vhodný typ doučovania alebo kurzu a odošle Prihlášku, ktorá sa nachádza na internetovej stránke www.cielene.sk. Zmluvný vzťah medzi Cielene a Klientom vzniká dohodnutím podrobností doučovania / kurzu a okamihom doručenia mailu – potvrdenia Prihlášky Klientovi (ďalej len „Potvrdenie“) zo strany Cielene.

 

3. Platobné podmienky

Cena doučovaní a prípravných kurzov je uvedená v ponuke na internetovej stránke www.cielene.sk. Cielene a Klient sa dohodnú na splatnosti doučovania alebo kurzu. Platí nevyvrátiteľná domnienka, že zaplatením kurzu Klient súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a zároveň udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v Prihláške v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. V prípade neuhradenia ceny kurzu alebo doučovania zmluvný vzťah zaniká.

 

4. Neúčasť a zrušenie hodiny

V prípade individuálneho doučovania a online doučovania, ak Klient ospravedlní svoju neúčasť na hodine v termíne do 24 hodín pred začiatkom hodiny, sa mu táto hodina nepočíta ako odučená a príprava pokračuje kontinuálne ďalej v dohodnutých termínoch.
V prípade skupinového kurzu, Klient nemá nárok na náhradný termín ani na vrátenie alikvotnej časti ceny kurzu pripadajúcu na zameškané hodiny.
Zrušenie hodiny alebo predčasné ukončenie kurzu pre závažný osobný dôvod sa posudzuje individuálne. Za závažné osobné dôvody sa nepovažuje zmena pracovných alebo študijných povinností Klienta.
Ak sa hodina kurzu nemôže uskutočniť z dôvodov na strane Cielene, má Cielene povinnosť informovať o tejto skutočnosti Klienta vhodnou formou.

 

5. Ochrana osobných údajov

Cielene vyhlasuje, že všetky Klientom poskytnuté osobné údaje budú zhromaždené a spracované iba na účely poskytovania vzdelávacích služieb a na marketingové účely. Týmto sa Cielene zaväzuje spracovať a nakladať s osobnými údajmi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

6. Ostatné

Cielene a Klient sa môžu dohodnúť v priebehu kurzu na organizačných zmenách.
Cielene prideľuje vyučujúcich k jednotlivým doučovaniam / kurzom a vyhradzuje si právo na ich zmenu aj počas trvania doučovania alebo kurzu.
V prípade nespokojnosti Klienta s vyučujúcim (kvalita, spôsob výučby) má Klient právo na pridelenie náhradného vyučujúceho v prípade, ak Cielene zistí opodstatnenosť nespokojnosti Klienta s vyučujúcim.
V prípade hrubého porušenia disciplíny, ak Klient svojím správaním ohrozuje zdravie alebo majetok ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov Cielene, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu, je Cielene oprávnené od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade nemá vylúčený Klient nárok na vrátenie alikvotnej sumy kurzu.

 

7. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 25.5.2018.

× Potrebujete poradiť?