Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie o spoločnosti

Spoločnosť Cielene, spol. s r.o., Sládkovičova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 47367512, DIČ: 2023836320 (ďalej len „Cielene“) je poskytovateľom vzdelávacích a voľnočasových služieb deťom, mládeži a dospelým (ďalej len „Klient“).
Vzdelávacie služby Klientom sa poskytujú formou individuálneho doučovania, online doučovania alebo skupinového kurzu, voľnočasové služby formou denných letných táborov podľa aktuálnej ponuky zverejnenej na internetovej stránke www.cielene.sk.

 

2. Vznik zmluvného vzťahu

Klient si vyberie vhodný typ doučovania / kurzu / denného tábora a odošle Prihlášku, ktorá sa nachádza na internetovej stránke www.cielene.sk. Zmluvný vzťah medzi Cielene a Klientom vzniká dohodnutím podrobností doučovania / kurzu / denného tábora a okamihom doručenia mailu – potvrdenia Prihlášky Klientovi (ďalej len „Potvrdenie“) zo strany Cielene.

 

3. Platobné podmienky

Cena doučovaní, prípravných kurzov a denných táborov je uvedená v ponuke na internetovej stránke www.cielene.sk. Cielene a Klient sa dohodnú na splatnosti doučovania / kurzu / denného tábora, štandardná lehota splatnosti je pred 7 kalendárnych dní. Platí nevyvrátiteľná domnienka, že zaplatením Klient súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a zároveň udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v Prihláške v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. V prípade neuhradenia ceny kurzu / doučovania / denného tábora v termíne splatnosti zmluvný vzťah zaniká.

 

4. Neúčasť a zrušenie hodiny

V prípade individuálneho doučovania a online doučovania, ak Klient ospravedlní svoju neúčasť na hodine v termíne do 24 hodín pred začiatkom hodiny, sa mu táto hodina nepočíta ako odučená a príprava pokračuje kontinuálne ďalej v dohodnutých termínoch, príp. si Klient dohodne náhradný termín doučovania.
V prípade skupinového kurzu, Klient nemá nárok na náhradný termín ani na vrátenie alikvotnej časti ceny kurzu pripadajúcu na zameškané hodiny. Na vyžiadanie mu Cielene pošle materiály z hodiny na individuálne dobratie.

 

5. Storno podmienky

Žiadosť o storno kurzu / doučovania / denného tábora musí byť písomná, zaslaním emailu na info@cielene.sk. Podmienky pre stornovanie služby (odstúpenie od zmluvy) a vrátenia kurzovného sú nasledovné:
– Stornovanie služby Klientom po zaplatení, avšak pred začiatkom kurzu (t.j. po uzavretí zmluvy) do dňa zahájenia kurzu / denného tábora – storno poplatok je 39 EUR (administratívny poplatok), pričom Klientovi bude vrátená suma kurzovného ponížená o storno poplatok.
– Stornovanie služby Klientom do 7. kalendárneho dňa od začatia kurzu – storno poplatok je 39 EUR (administratívny poplatok), pričom Klientovi bude vrátená suma kurzovného ponížená o storno poplatok a alikvotnú časť kurzovného t. j. o hodnotu lekcií odučených pred doručením žiadosti o odstúpenie od zmluvy.
– Stornovanie kurzu Klientom počnúc 15. dňom odo dňa začatia kurzu – storno poplatok je vo výške 100% z kurzovného.
Klientovi sa vráti suma ponížená o storno poplatok do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia písomnej žiadosti.
Suma bude poukázaná prevodom na bankový účet uvedený v žiadosti.
V prípade závažných nepredvídaných situácií, ktoré Klientovi zabránia v účasti, posudzujeme žiadosť a komunikujeme individuálne.

 

6. Ochrana osobných údajov

Cielene vyhlasuje, že všetky Klientom poskytnuté osobné údaje budú zhromaždené a spracované iba na účely poskytovania vzdelávacích služieb a na marketingové účely. Týmto sa Cielene zaväzuje spracovať a nakladať s osobnými údajmi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

7. Ostatné

Cielene a Klient sa môžu dohodnúť v priebehu kurzu / denného tábora na organizačných zmenách.
Cielene prideľuje vyučujúcich k jednotlivým doučovaniam / kurzom a vyhradzuje si právo na ich zmenu aj počas trvania doučovania alebo kurzu.
V prípade nespokojnosti Klienta s vyučujúcim (kvalita, spôsob výučby) má Klient právo na pridelenie náhradného vyučujúceho v prípade, ak Cielene zistí opodstatnenosť nespokojnosti Klienta s vyučujúcim.
V prípade hrubého porušenia disciplíny, ak Klient svojím správaním ohrozuje zdravie alebo majetok ostatných účastníkov kurzu / denného tábora alebo zamestnancov Cielene, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu, je Cielene oprávnené od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade nemá vylúčený Klient nárok na vrátenie alikvotnej sumy kurzu / denného tábora.

 

7. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 31.8.2022.

× Potrebujete poradiť?