Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie o spoločnosti

Spoločnosť Cielene, spol. s r.o., Sládkovičova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 47367512, DIČ: 2023836320, IČ DPH: SK2023836320 (ďalej len „Cielene“) je poskytovateľom vzdelávacích a voľnočasových služieb deťom, mládeži a dospelým (ďalej len „Klient“).
Vzdelávacie služby Klientom sa poskytujú formou individuálneho doučovania, online doučovania alebo skupinového kurzu, Prijímačiek nanečisto, voľnočasové služby formou denných letných táborov podľa aktuálnej ponuky zverejnenej na internetovej stránke www.cielene.sk. 

2. Vznik zmluvného vzťahu

Klient si vyberie vhodný typ doučovania / kurzu / denného tábora a odošle Prihlášku, ktorá sa nachádza na internetovej stránke www.cielene.sk. Zmluvný vzťah medzi Cielene a Klientom vzniká dohodnutím podrobností doučovania / kurzu / denného tábora a okamihom doručenia mailu – potvrdenia Prihlášky Klientovi (ďalej len „Potvrdenie“) zo strany Cielene. 

3. Platobné podmienky

Cena doučovaní, prípravných kurzov a denných táborov je uvedená v ponuke na internetovej stránke www.cielene.sk. Cielene a Klient sa dohodnú na splatnosti doučovania / kurzu / denného tábora, štandardná lehota splatnosti je pred 7 kalendárnych dní. Platí nevyvrátiteľná domnienka, že zaplatením Klient súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a zároveň udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v Prihláške v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. V prípade neuhradenia ceny kurzu / doučovania / denného tábora v termíne splatnosti zmluvný vzťah zaniká.
Kredit uhradený Klientom za individuálne doučovanie / online doučovanie je možné využiť do 31. októbra v školskom roku, ktorý nasleduje po školskom roku, v ktorom bol kredit hradený. 

4. Neúčasť a zrušenie hodiny

V prípade individuálneho doučovania a online doučovania, ak Klient ospravedlní svoju neúčasť na hodine v termíne do 24 hodín pred začiatkom hodiny, sa mu táto hodina nepočíta ako odučená a príprava pokračuje kontinuálne ďalej v dohodnutých termínoch, príp. si Klient dohodne náhradný termín doučovania. V prípade zrušenia termínu individuálneho doučovania a online doučovania menej ako 24 hodín pred plánovaným termínom je Klientovi hodina účtovaná ako odučená.
V prípade skupinového kurzu, Klient nemá nárok na náhradný termín ani na vrátenie alikvotnej časti ceny kurzu pripadajúcu na zameškané hodiny. V prípade, že to kapacitné možnosti dovoľujú (max. 6 žiakov v kurze), je možná náhrada s inou skupinou. Pri náhrade s inou skupinou nezaručujeme, že preberané učivo je rovnaké. Na vyžiadanie Klientovi Cielene pošle materiály z hodiny na individuálne dobratie.
V prípade denných táborov má Klient nárok na náhradu najviac 2 vynechaných dní v rámci turnusu v týždni nasledujúcom po turnuse, na ktorom nejaký čas vynechal.
V prípade individuálnych doučovaní, po vyčerpaní predplatených stretnutí, hodiny automaticky pokračujú ďalej vo vopred dohodnutých termínoch (aj v prípade, že Klient ešte neobdržal ďalšiu faktúru). V prípade, že Klient chce zmeniť intenzitu prípravy alebo pozastaviť stretnutia, je Klient povinný informovať Cielene o tejto skutočnosti aspoň 24 hodín pred realizáciou stretnutia. 

5. Storno podmienky

KURZY
Žiadosť o storno kurzu / doučovania musí byť písomná, zaslaním emailu na info@cielene.sk. Podmienky pre stornovanie služby (odstúpenie od zmluvy) a vrátenia kurzovného sú nasledovné:
KURZY MAXI / BASIC
– Stornovanie služby Klientom po zaplatení, avšak pred začiatkom kurzu (t.j. po uzavretí zmluvy) do dňa zahájenia kurzu – storno poplatok je 39 EUR (administratívny poplatok), pričom Klientovi bude vrátená suma kurzovného ponížená o storno poplatok.
– Stornovanie služby Klientom do 7. kalendárneho dňa od začatia kurzu – storno poplatok je 39 EUR (administratívny poplatok), pričom Klientovi bude vrátená suma kurzovného ponížená o storno poplatok a alikvotnú časť kurzovného t. j. o hodnotu lekcií odučených pred doručením žiadosti o odstúpenie od zmluvy.
– Stornovanie kurzu Klientom počnúc 15. dňom odo dňa začatia kurzu – storno poplatok je vo výške 100% z kurzovného.
KURZY JARNÉ PRÁZDNINY
– Stornovanie služby Klientom po zaplatení a zároveň viac ako 72 hod. pred začiatkom kurzu – storno poplatok je 39 EUR (administratívny poplatok), pričom Klientovi bude vrátená suma kurzovného ponížená o storno poplatok.
– Stornovanie služby Klientom menej ako 72 hod. pred začiatkom kurzu do dňa zahájenia kurzu – storno poplatok je 59 EUR, pričom Klientovi bude vrátená suma kurzovného ponížená o storno poplatok a alikvotnú časť kurzovného t. j. o hodnotu lekcií odučených do dňa (vrátane) doručenia žiadosti o odstúpenie od zmluvy.
– Stornovanie služby Klientom odo dňa zahájenia kurzu – storno poplatok je 59 EUR, pričom Klientovi bude vrátená suma kurzovného ponížená o storno poplatok a alikvotnú časť kurzovného t. j. o hodnotu lekcií odučených do dňa (vrátane) doručenia žiadosti o odstúpenie od zmluvy.
KURZY EXPRES DEŇ
– Stornovanie služby Klientom po zaplatení a zároveň viac ako 72 hod. pred začiatkom kurzu – storno poplatok je vo výške 50% z kurzovného.
– Stornovanie služby Klientom po zaplatení a zároveň menej ako 72 hod. pred začiatkom kurzu – storno poplatok je vo výške 70% z kurzovného.
– Stornovanie služby Klientom po zaplatení a zároveň menej ako 24 hod. pred začiatkom kurzu – storno poplatok je vo výške 90% z kurzovného.

PRIJÍMAČKY NANEČISTO
Žiadosť o storno Prijímačiek nanečisto musí byť písomná, zaslaním emailu na info@cielene.sk. Podmienky pre stornovanie služby (odstúpenie od zmluvy) a vrátenia kurzovného sú nasledovné:
– Stornovanie služby Klientom po zaplatení a zároveň viac ako 72 hod. pred termínom – storno poplatok je vo výške 50% z ceny.
– Stornovanie služby Klientom menej ako 72 hod. pred termínom – storno poplatok je vo výške 100% z ceny a Cielene zašle Klientovi testy na samostatné vypracovanie.

TÁBORY
Žiadosť o storno denného tábora musí byť písomná, zaslaním emailu na info@cielene.sk. Podmienky pre stornovanie služby (odstúpenie od zmluvy) a vrátenia účastníckeho poplatku sú nasledovné:
– Stornovanie služby Klientom po zaplatení, avšak minimálne 14 dní pred začiatkom denného tábora (t.j. po uzavretí zmluvy)  – storno poplatok je 39 EUR (administratívny poplatok), pričom Klientovi bude vrátená suma účastníckeho poplatku ponížená o storno poplatok.
– Stornovanie služby Klientom od 13. kalendárneho dňa do 7. kalendárneho dňa pred začiatkom denného tábora – storno poplatok je 40% z účastníckeho poplatku, zvyšok bude Klientovi vrátený.
– Stornovanie služby Klientom od 6. kalendárneho dňa do 3. kalendárneho dňa pred začiatkom denného tábora – storno poplatok je 60% z účastníckeho poplatku, zvyšok bude Klientovi vrátený.
– Stornovanie kurzu Klientom menej ako 72 hodín pred začiatkom denného tábora (pondelok 8:00) – storno poplatok je vo výške 100% z účastníckeho poplatku.

Klientovi sa vráti suma ponížená o storno poplatok do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia písomnej žiadosti.
Suma bude poukázaná prevodom na bankový účet uvedený v žiadosti.
V prípade závažných nepredvídaných situácií, ktoré Klientovi zabránia v účasti, posudzujeme žiadosť a komunikujeme individuálne. 

6. Ochrana osobných údajov

Cielene vyhlasuje, že všetky Klientom poskytnuté osobné údaje budú zhromaždené a spracované iba na účely poskytovania vzdelávacích služieb a na marketingové účely. Týmto sa Cielene zaväzuje spracovať a nakladať s osobnými údajmi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

7. Ostatné

Cielene a Klient sa môžu dohodnúť v priebehu kurzu / denného tábora na organizačných zmenách.
Cielene prideľuje vyučujúcich k jednotlivým doučovaniam / kurzom a vyhradzuje si právo na ich zmenu aj počas trvania doučovania alebo kurzu.
V prípade nespokojnosti Klienta s vyučujúcim (kvalita, spôsob výučby) má Klient právo na pridelenie náhradného vyučujúceho v prípade, ak Cielene zistí opodstatnenosť nespokojnosti Klienta s vyučujúcim.
V prípade hrubého porušenia disciplíny, ak Klient svojím správaním ohrozuje zdravie alebo majetok ostatných účastníkov kurzu / denného tábora alebo zamestnancov Cielene, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu, je Cielene oprávnené od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade nemá vylúčený Klient nárok na vrátenie alikvotnej sumy kurzu / denného tábora. 

7. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1.1.2024.

× Potrebujete poradiť?