Školská zrelosť – pripravenosť – spôsobilosť

Školská zrelosť – pripravenosť – spôsobilosť

Nástup dieťaťa do základnej školy je pre rodičov obrovským a nevyhnutným krokom, ktorý je sprevádzaný celou plejádou emócií. Na Slovensku je vek vstupu do školy stanovený na 6 rokov (dosiahnutých v čase nástupu), čo je pre mnohých rodičov samozrejmosťou. Nástup do školy je však zároveň sprevádzaný testom školskej zrelosti, prípadne nejakou diagnostickou metódou, ktorá vypovedá o pripravenosti, spôsobilosti či zrelosti na školu.

Na základe takejto diagnostiky dokáže odborník určiť, či je dieťa už zrelé na školu, alebo či bude vhodnejšie ešte rok počkať (takzvaný odklad).

V pedagogickej a psychologickej literatúre sa stretávame s príbuznými pojmami – školská zrelosť, školská pripravenosť a školská spôsobilosť.

Školská zrelosť

Školská zrelosť – je skôr starší pojem, ktorý zahŕňa najmä somatickú (telesnú) stránku – zrelosť duševných a nervových funkcií. Konkrétne: či je dieťa dostatočne vysoké, či mu nevisia nohy zo stoličky, či dosiahne ľavou rukou na pravé ucho ponad hlavu (tzv. filipínska skúška), schopnosť behať, skákať, hádzať a podobne.

Školská pripravenosť

Školská pripravenosť – podľa novších prístupov už nestačí, aby dieťa bolo zrelé na školu, musí byť aj pripravené na zvládnutie rôznych úloh, riešenie nových situácií, spoluprácu, prijatie roly školáka, nadväzovanie nových vzťahov.

Školská spôsobilosť

Školská spôsobilosť – je so školskou zrelosťou v podstate totožná. Pozerá sa na budúceho prváka z komplexného poňatia psychického vývinu dieťaťa, teda zahŕňa telesné, emocionláne aj sociálne aspekty.

Dieťa musí byť pred vstupom do školy zručné aj v oblastiach prispôsobivosti, sebaobsluhy, emocionálnej a sociálnej stránky osobnosti, ale i výkonnosti. Jednou z úloh materskej školy je pripraviť dieťa na vstup do základnej školy, čo sa deje predovšetkým v poslednom predškolskom ročníku. V rámci predprimárneho vzdelávania (materskej školy) sa všetky deti učia spomínaným zručnostiam a zároveň sami prirodzene dozrievajú, čo umožňuje hladký prechod do školy.

I keď mnoho ľudí rozumie pojmom ako školská zrelosť, školská spôsobilosť a školská pripravenosť ako synonymám, odborníci považujú za výstižnejší termín školská pripravenosť. Vo všeobecnosti sa však pod týmto pojmom myslí predpoklad úspešne zvládnuť školské povinnosti, nároky a požiadavky školy v zmysle socializácie, noriem, návykov aj emócií. Vyjadruje teda stupeň biologického a psychického vývoja dieťaťa, sociálne a výchovné vplyvy.

Na záver považujeme za dôležité podotknúť, že aj napriek tomu, že pre školskú pripravenosť máme stanovené normy, biologické zrenie organizmu a nervového systému závisí od veku a je dôležité, aby bolo dieťa zaškolené v čase, kedy je naozaj pripravené a tento čas nemusí nutne znamenať presne šiesty rok veku dieťaťa, ale všetky vyššie spomenuté aspekty. Preto je pre zaškolenie dôležité sa realisticky pozrieť na možnosti dieťaťa. Rodičia aj učitelia dieťaťa by mali v každom prípade sledovať jeho najlepšie záujmy.

Možnosti prípravy, konzultácie a diagnostiky školskej zrelosti v Cielene

V Cielene pôsobí psychologička, ktorá vedie špecializovanú poradňu pre predškolákov a ich rodičov. V našej poradni máte možnosť konzultácie, diagnostiky školskej zrelosti s návrhom na potrebnú prípravu/odklad školskej dochádzky. Všetky informácie nájdete tu: https://cielene.sk/psychologicke-sluzby-a-poradenstvo/

Ak by ste sa chceli o téme dozvedieť viac, pravidelne organizujeme aj webináre, počas ktorých sa môžete opýtať na všetko, čo Vás v tejto téme zaujíma.

Tieto webináre nájdete tu:https://www.cielene.shop/?s=Webin%C3%A1r

Zdroje

 • GAJDOŠOVÁ, E.- HERÉNYIOVÁ, G. 1996. Kresebný test školskej spôsobilosti: príručka pre administráciu a vyhodnotenie. Bratislava: PSYCHO-INSIGHT. spol. s.r.o. 1996.
 • KOLLÁRIKOVA, Z., PUPALA, B. 2001. Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Potrál, 2001, ISBN 80-7178-585-7.
 • SLEZÁKOVÁ, T. 2012. Spoločne do školy. Bratislava: Iris. ISBN 978-80-89256-81-5
 • Školský zákon č. 245/2008 Z.z., z 22. mája 2008. Štátny vzdelávací program: ISCED – 0 predprimárne vzdelávanie. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2009. ISBN 978-80-969407-5-2.
 • ŠTEPICHIN, V. 1971. Pripravenosť dieťaťa pre vstup do školy. Bratislava: KPÚ
Čo ponúka Cielene?

Čo ponúka Cielene?

PRÍPRAVNÉ SKUPINOVÉ KURZY

 • Maximálny počet žiakov v skupine je 6,
 • Žiaci počas kurzu napíšu 13 prijímacích testov s opravou a vysvetlením,
 • Každý kruz (každý predmet) sa koná raz za týždeň,
 • Dĺžka trvania jednej lekcie je 90 minút,
 • Kurzy prebiehajú do mája (skončia tesne pred prijímačkami),
 • V priebehu kurzov dostanú rodičia slovné aj percentuálne hodnotenie.

Kurz je určený žiakom: 5. ročníka (na osemročné gymnázium), 8. ročníka (na bilingválne gymnázium) a žiakom 9. ročníka (na štvorročné gymnázium / na strednú školu)

Prípravné kurzy sú v Cielene najčastejšou alternatívou prípravy na gymnáziá a na stredné školy. V ponuke prípravných kurzov máme kurzy MAXI (október-máj) a kurzy BASIC (január-máj). Pre obidve alternatívy platia rovnaké pravidlá, rozdiel je iba v ich dĺžke, teda na kurzoch MAXI je jednoducho viac času, možnosť vrátiť sa k učivu. Kurzy BASIC nasledujú rovnaké osnovy a obsahuje rovnaké testy. V rámci prípravných kurzov žiaci chronologicky prechádzajú kľúčové učivo s rozsahom do konca aktuálneho ročníka, preto kurz ku jeho koncu začína predbiehať školské učivo. Testy, ktoré žiaci píšu sú vždy testami zo škôl, teda boli použité na prijímacích skúškach. Počas trvania kurzu sa na hodinách koná povinný nácvik prijímacej skúšky, teda žiaci riešia test pod časovým tlakom a následne si ho s lektorom opravia a vysvetlia.

MÚDRE PREDPLATNÉ

 • Pravidelná príprava na doma.
 • Autorské zadania a reálne testy z prijímacích pohovorov s riešeniami.
 • Podrobný učebný plán prípravy s rozpisom preberaných tém na každý mesiac
 • Balíčky pre nádejných osemročných gymnazistov obsahujú:
  • 7 x interaktívny rozpis tém, úloh a testov,14 x základné učivo – teória, ukážkové úlohy, pracovný list (+ riešenie), 28x prijímací test (+ riešenie),
  • najčastejšie problematické úlohy aj klasické prijímačkové chytáky.
 • Balíčky pre nádejných bilingválnych gymnazistov obsahujú:
  • 6x profesionálny učebný plán,
  • 12x základné učivo – teória, ukážkové úlohy, pracovný list (+ riešenie),
  • 24x prijímací test (+ riešenie),
  • najčastejšie problematické úlohy aj klasické prijímačkové chytáky.
 • Balíčky pre nádejných štvorročných gymnazistov a stredoškolákov obsahujú:
  • 6x profesionálny učebný plán,
  • 12x základné učivo – teória, ukážkové úlohy, pracovný list (+ riešenie),
  • 24x prijímací test (+ riešenie),
  • najčastejšie problematické úlohy aj klasické prijímačkové chytáky.

Múdre predplatné je určené žiakom: 5. ročníka (na osemročné gymnázium), 8. ročníka (na bilingválne gymnázium) a žiakom 9. ročníka (na štvorročné gymnázium / na strednú školu)

Príprava prostredníctvom Múdreho predplatného je ideálnou voľbou v prípade, že má žiak dobré znalosti predmetov a chce rozširovať svoje vedomosti a zručnosti doma vo voľnom čase. Je časovo prispôsobiteľné, preto sa hodí pre žiakov, ktorí sú v poobedňajších hodinách vyťažení alebo majú premenlivý rozvrh. Prípadne slúži ako doplnok ku kurzom MAXI & BASIC v prípade, že radi precvičujete niečo navyše. Vyžaduje si sebareguláciu a zaprenie, preto hovoríme o regulovanom samoštúdiu. Po objednaní Vám mesačne posielame sadu, ktorá obsahuje: rozpis tém, teóriu, pracovné listy s riešením a prijímacie testy. Doručenie sa prispôsobuje Vašej preferencii – poštou alebo elektronicky.

PPRIJÍMAČKY NANEČISTO

 • Simulácia prijímacích skúšok,
 • Práca v neznámom – nové prostredie, noví učitelia, nový test,
 • Časové obmedzenie na vypracovanie testu & práca s odpoveďovým hárkom,
 • Porovnanie a vyhodnotenie vzorky pripravovaných aj nepripravovaných žiakov,
 • Online alebo alebo v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU (FCHPT STU) v Bratislave,
 • Viac termínov & stratégia riešenia testov,
 • Fiktívna výsledková listina.

Prijímačky nanečisto sú určené žiakom: 5. ročníka (na osemročné gymnázium), 8. ročníka (na bilingválne gymnázium) a žiakom 9. ročníka (na štvorročné gymnázium / na strednú školu)

Žiaci na prijímacích pohovoroch majú len jeden pokus, preto si ich môžu vyskúšať vopred nanečisto. Majú možnosť zistiť, aké sú prijímačky naozaj, aké je to písať ich s niekoľkými žiakmi v neznámom prostredí, pričom v miestnosti ich rušia bežné podnety. Žiaci po príchode dostanú krycie meno pre zachovanie anonymity, následne sú usadení do lavíc podľa zasadacieho poriadku, dostanú odpoveďový hárok, vypočujú si ištrukcie k testu a dostanú samotný test. Na riešenie testu majú presne stanovený limit bez výnimiek. Po dopísaní testov ich žiaci dostanú domov a odovzdávajú odpoveďový hárok. Rodičia neskôr dostanú správne odpovede k testu aj s ich vysvetlením. Po internej oprave testov dostávajú žiaci vyhodnotenie – porovnanie so skupinou žiakov, výsledková listina, percento úspešnosti a percentil. Majú môžnosť vidieť, ako by sa umiestnili, keby teraz písali skutočné prijímačky.

VIDEO KURZ

 • Rozpis plánovanej prípravy,
 • 30 x interaktívne video s vysvetlením učiva a ukážkovými úlohami,
 • 30 x týždenný pracovný list preverujúci prebrané vedomosti,
 • 30 x videovysvetlenie úloh z pracovného listu,
 • 15 x prijímačkový test,
 • 15 x videovysvetlenie prijímačkového testu,
 • Maximálny počet pripojených zariadení: 3 (neobmedzený počet pozretí),
 • Platnosť: do konca mája.

Video kurz je určený žiakom: 5. ročníka (na osemročné gymnázium), 8. & 9. ročníka (na bilingválne gymnázium)

Príprava prostredníctvom video kurzu je vhodný pre všetkých nádejných gymnazistov, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nestíhajú pravidelný osobný alebo online termín našich kurzov, ponúkame video kurzy. Video kurz je rozplánovaný na 30 týždňov a príprava zaberie žiakovi cca 90 minút týždenne. Po objednávke dostanete prihlasovacie údaje na stránku, kde nájdete: videá s teóriou a ukážkovými príkladmi (30x), pracovné listy na samostatnú prácu (30x), videovysvetlenie k pracovným listom (30x), prjímacie testy (15x), videoriešenie k prijímacím testom (15x). Na pripojenie môžete využiť tri rôzne zariadenia. V aktuálnej ponuke k januáru 2024 máme k dispozícii video kurz všeobecných jazykových predpokladov & všeobecných jazykových schopností (VŠJP) pre ôsmakov a deviatakov a video kurz zo slovenského jazyka pre 5. ročník (SJ5).  

SADY RIEŠENÝCH TESTOV

 • Prijímacie testy a ich riešenia,
 • Príprava na doma,
 • Stratégia riešenia testov,
 • Nácvik prijímačiek,
 • 12 testových zadaní.

Sady riešených testov sú určené žiakom: 5. ročníka (na osemročné gymnázium), 8. ročníka (na bilingválne gymnázium) a žiakom 9. ročníka (na štvorročné gymnázium / na strednú školu

Príprava prostredníctvom testov je jedným z najefektívnejších spôsobov prípravy na prijímačky. Testové zadania Vám vieme poslať mailom alebo poštou do schránky s priloženými riešeniami tak, aby si žiak vedel doma samostatne vypracovať test a následne si ho aj sám skontrolovať a overiť si tak svoje vedomosti.

EXPRES KURZY

 • 120 minút = 3 prijímacie testy,
 • Samostatné riešenie testov z reálnych škôl,
 • Následná oprava testu a vysvetlenie od lektora,
 • Nácvik stratégie riešenia testov,
 • Na každom Expres dni píšu žiaci iné testy.

Kurz je určený žiakom: 5. ročníka (na osemročné gymnázium), 8. ročníka (na bilingválne gymnázium) a žiakom 9. ročníka (na štvorročné gymnázium / na strednú školu

Expres kurz môže byť jeden alebo viac dní v Cielene, počas ktorého sa žiaci venujú prijímacím testom. Veríme, že najlepšia príprava na prijímačky prebieha prostredníctvom riešenia testov a nácviku stratégií riešenia. Na vypracovanie jednotlivých testov je stanovený aj časový limit, aby sme sa priblížili k situácii prijímačiek. Každý test si žiaci s lektorom po dopísaní opravia, lektor vysvetlí nejasné princípy a dá žiakom odporúčania na zvýšenie efektivity riešenia testov.

KURZ JARNÉ PRÁZDNINY

 • Pondelok-piatok v trvaní 120 minút/1 predmet,
 • Počas jedného kurzu žiaci vypracujú 3 prijímacie testy,
 • Samostatné riešenie testov z reálnych škôl,
 • Následná oprava testu a vysvetlenie od lektora,
 • Nácvik stratégie riešenia testov,
 • Na každý deň píšu žiaci iné testy.

Kurz je určený žiakom: 5. ročníka (na osemročné gymnázium), 8. ročníka (na bilingválne gymnázium) a žiakom 9. ročníka (na štvorročné gymnázium / na strednú školu

Pracovný týždeň v Cielene, počas ktorého sa žiaci venujú prijímacím testom. Veríme, že najlepšia príprava na prijímačky prebieha prostredníctvom riešenia testov a nácviku stratégií riešenia. Na vypracovanie jednotlivých testov je stanovený aj časový limit, aby sme sa priblížili k situácii prijímačiek. Každý test si žiaci s lektorom po dopísaní opravia, lektor vysvetlí nejasné princípy a dá žiakom odporúčania na zvýšenie efektivity riešenia testov. Testy sa líšia od tých, ktoré sú preberané v kurzoch MAXI a BASIC a aj od všetkých ďalších služieb a produktov Cielene.

INDIVIDUÁLNE DOUČOVANIE

 • Osobne aj online,
 • 60, 90 alebo 120 minút,
 • Všetky školské predmety,
 • Individuálne doučovanie je možné realizovať pravidelne aj jednorazovo,
 • Príprava do školy, príprava na písomku, pomoc s domácimi úlohami,
 • Príprava na prijímačky, maturity, monitor T9, komparo.

Individuálne doučovanie je určené žiakom: základných škôl, stredných škôl, gymnázií, vysokých škôl, predškolákom (príprava do PYP), žiakom so ŠVVP, žiakom na domácom vzdelávaní (homeschooling)

Pravidelné alebo jednorazové doučovanie so skúseným lektorom, počas ktorého sa venujeme výhradne potrebám žiaka. Na doučovaní vieme pracovať s materiálmi, ktoré žiak na hodinu prináša, alebo s vlastnými materiálmi. Doučovanie vieme realizovať pre všetky ročníky a všetky typy škôr (štátne školy, alternatívne školy, Waldorfské školy, Montessori školy, Hejného matematika…). V Cielene pôsobia lektori zo všetkých oblastí vzdelávania, preto vieme realizovať doučovanie z akéhokoľvek školského predmetu od slovenského jazyka a matematiky, cez biológiu, chémiu, fyzyku, dejepis, občiansku náuku, španielsky, nemecký, fracúzsky jazyk a ďalšie.

PORADŇA

 • Individuálne, rodinné, skupinové a kariérne poradenstvo,
 • Výber strednej školy a gymnázia, výber vysokej školy a seminárov,
 • Orientačná diagnostika ŠPU (dyslexia, dysgrafia, dysortografia…),
 • Testy školskej zrelosti a pripravenosti,
 • Konzultácie pre rodičov.

Poradňa je určená: všetkým žiakom a rodičom, ktorí majú záujem alebo potrebu venovať saotázkam výchovy a vzdelávania pod odborným vedením

V poradni Cielene pracuje psychologička, ktorá rada usmerní rodičov a žiakov v otázkach výchovy a vzdelávania, navrhne úpravu vyučovacích metód v Cielene. Pomôcť Vám vieme aj pri ťažkých rozhodnutiach v otázkach ďalšieho smerovania v kariérnej oblasti a výberu škôl. V prípade predškolákov realizujeme testy školskej zrelosti aj konzultáciu a prípravu do programu PYP. Venujeme sa aj orientačnej diagnostike špecifických porúch učenia a následným odporučeniam do CPPPaP.

WEBINÁRE & INFOSTRETNUTIA

 • Informačné stretnutia pre rodičov,
 • Osobne aj online,
 • Rôzne zaujímavé témy,
 • 1 stretnutie v rozsahu 90 minút,
 • Priestor na otázky rodičov a diskusiu.

Webináre a infostretnutia sú určené: rodičom, pre ktorých je daná téma relevantná

V Cielene organizujeme aj webináre k témam, ktoré rodičov často zaujímajú, no mnohokrát sú informácie o týchto témach ťažko dostupné a málo zrozumiteľné, navyše s pochybnými zdrojmi informácií. Naše webináre a stretnutia majú za úlohu pomôcť rodičom orientovať sa v spleti informácií, získať lepší prehľad o téme, ktorá ich zaujíma a položiť otázky odborníkom z praxe.

CIELENE ŠKÔLOČKA

 • Stretnutia 2x týždenne v rozsahu 3 hodín,
 • Adaptácia na škôlku a nové prostredie,
 • Podnetné prostredie pre deti,
 • Skúsené Montessori pedagogičky a matky,
 • Uľahčenie nástupu do škôlky.

Škôločka je určená: deťom od 2,5 do 4 rokov, ktoré zatiaľ nenavštevujú predškolské zariadenie a chystajú sa na nástup do materskej školy

Vieme, že adaptácia na nové prostredie je pre deti aj rodičov namáhavá. Venujeme sa preto postupnej adaptácii a citlivo a rešpektujúco pripravujeme deti na prostredie, ktoré ich čaká. Chceme znížiť stres detí, rodičov aj učiteľov, ktorí sú v tomto procese zapojení a vytvárame bezpečné prostredie plné hračiek, zábavného programu, zábavy a možnosti byť sám sebou.

Všetky dôležité informácie nájdete na: https://cielene.sk/

Aspergerov syndróm

Aspergerov syndróm

Aspergerov syndróm je radený medzi poruchy autistického spektra. Ide o pervazívnu neurovývinovú poruchu. Pervazívna porucha je porucha, ktorá zasahuje do všetkých oblastí života človeka a sprevádza človeka celý život.
Aspergerov syndróm je radený medzi poruchy autistického spektra (PAS).

Narozdiel od ľudí s iným typom PAS si osoby s týmto syndrómom často svoju inakosť uvedomujú a môže byť zdrojom ich trápenia a úzkostí. Okolie ich môže vnímať ako netaktných, sebeckých, nekolegiálnych, či nepriateľských, úzkostných a uzavretých, do seba zahľadených a nemusí rozumieť ich prejavom.

Príčiny vzniku nie sú presne definované, je však isté, že úlohu hrá genetika.

Príznaky Aspergerovho syndrómu

Príznaky Aspergerovho syndrómu sú rozmanité a často individuálne, avšak medzi najčastejšie uvádzané symptómy patria:

 • väčšinou nemajú túžbu nadväzovať vzťahy
 • sociálna a komunikačná neobratnosť
 • ťažkosti neverbálne komunikovať a dešifrovať posolstvo reči tela ostatných
 • správanie sa môže javiť ako nezdvorilé alebo tvrdohlavé
 • reč má určité špecifiká – môžu hovoriť pedantne, monotónne, stroho, neprimerane hlasno, vysokým tónom hlasu….
 • metafory berú doslova, nerozoznajú iróniu či sarkazmus a podobné jazykové figúry
 • deficity v oblasti očného kontaktu
 • ťažkosti s prozumením spoločenským pravidlám alebo ich nadmerné užívanie (tieto zvyklosti si pracne osvojujú)
 • znížená schopnosť mentalizácie, empatie a čítania medzi riadkami
 • ťažkosti s vyjadrením vlastných pocitov a s emocionálnou reguláciou
 • stereotypné záujmy a správanie
 • ak sú z činnosti vyrušení, môžu reagovať neadekvátne situácii
 • zmyslová hypersenzitivita (citlivosť na zvuky, svetlo, pachy, dotyk)

Žiaci s Aspergerovym syndrómom sú na prvý pohľad rovnakí ako všetci ostatní žiaci, avšak s vyššie uvedenými špecifikami. Čo je však najdôležitejišie, intelekt osôb s touto diagnózou je intaktný (neporušený), teda sú rovnako (niekedy viac) inteligetní ako ich okolie.

Ako sú lektori pripravení na prácu so žiakmi s Aspergerovym syndrómom?

Ako všade inde, aj v Cielene sa pravidelne stretávame so žiakmi s touto diagnózou. V Cielene funguje psychologička, ktorá o tejto skutočnosti informuje konkrétneho lektora, ktorý musí pred doučovaním absolvovať poučenie a školenie, ktoré slúži na zvýšenie efektivity a pomôže lepšie naplniť cieľ stretnutí.

Školenie pred prvým stretnutím žiaka a lektora zahŕňa nasledujúce body:

 • Informácie o ťažkostiach spojených so sociálnou komunikáciou, ktoré žiaci prežívajú (ich prejavy, konkrétne príklady a vhodné reakcie)
 • Dôraz na konkrétnosť a názornosť v procese vzdelávania (zníženie frekvencie abstraktných a metaforických vyjadrení lektora)
 • Kazuistické spracovanie existujúcich príkladov žiakov s Aspergerovym syndróm

(skutočný príbeh o žiakovi a práci lektora so žiakom s AS)

 • Vzdelávacie videá, materiály a základné predstavenie diagnostiky
 • Odporúčania pre pochopenie jednotlivých špecifík

Po školení s týmto obsahom realizujeme doučovanie. Kedykoľvek počas procesu majú naši lektori možnosť podstúpiť interné aj externé poradenstvá a vzelávanie, ktorých cieľom je zvýšiť efektivitu a komfort oboch zúčastnených strán pri doučovaní.

Foto: Robo Wunderkind on Unsplash

Pre koho je vhodné štúdium na bilingválnom gymnáziu? Aké sú rozdiely oproti klasickému, štvorročnému gymnáziu?

Pre koho je vhodné štúdium na bilingválnom gymnáziu? Aké sú rozdiely oproti klasickému, štvorročnému gymnáziu?

Mnohí uchádzači a ich rodičia sú často stratení v aktuálnej ponuky stredných škôl a gymnázií. Jednou z prvých otázok, ktoré visia vo vzduchu, je práve tá, aký je vlastne rozdiel medzi klasickým štvorročným gymnáziom a bilingválnym gymnáziom. Ponúkame vám preto prehľad a otázky na najčastejšie kladené otázky k obom typom gymnázií.

Štvorročné (klasické) gymnázium

Na bežné gymnázium sa žiaci hlásia iba z deviateho ročníka. Najčastešie absolvujú „klasicky známe“ prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Dĺžka štúdia na klasickom gymnáziu je 4 roky a maturitná úroveň prvého cudzieho jazyka (angličtina) je na úrovni B2. S výnimkou cudzích jazykov prebiahajú maturitné skúšky výlučne v slovenskom jazyku.

Bilingválne gymnázium

Na bilingválne gymnázium sa môžu hlásiť ôsmaci aj deviataci. Dĺžka štúdia na bilingválnom gymnáziu je 5 rokov a maturitná úroveň prvého cudzieho jazyka je C1, teda o jednu úroveň vyššie než na štvorročnom gymnáziu. Maturitné skúšky s výnimkou niektorých predmetov (slovenský jazyk, na niektorých školách matematika) prebiehajú v cudzom jazyku, ktorý sa študenti učia. Zároveň maturita zo slovenčiny častokrát prebieha už v predposlednom, štvrtom ročníku.

Prijímacie skúšky sa najčastejšie píšu zo všeobecných študijných predpoklady a všeobecných jazykových schopností, príp. ich kombinácie so slovenčinou alebo matematikou. Výnimkou v minulom školskom roku bolo Gymnázium Česká, ktoré má prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a anglického jazyka. Istú výnimku v ohľade všeobecných študijných a jazykových predpokladov predstavuje aj Gymnázium Grosslingová, ktoré tento typ testu nahrádza testom z logiky, ktorá je však taktiež súčasťou všeobecných študijných a jazykových predpokladov. Ďalšou výnimkou v rámci prípravy na prijímacie pohovory je aj Bilgym C. S. Lewisa, ktoré od svojich uchádzačov vyžaduje vyhotoviť sloh / essay v slovenskom alebo anglickom jazyku (jazyk si vyberá uchádzač, žiadny jazyk nemá explicitne prednosť). 

Aspekt

Štvorročné gymnázium

Bilingválne gymnázium

Prijímacie skúšky

Slovenský jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Všeobecné študijné predpoklady a všeobecné jazykové schopnosti

(+ niektoré školské predmety)

Dĺžka štúdia

4 roky

5 rokov

Maturitná úroveň

B2

C1

Jazyk maturitnej skúšky

Slovenský

Cudzí – podľa zamerania bilingválneho gymnázia

 

Ako prebieha výučba na bilingválnych gymnáziách a v čom je iná od výučby na klasickom gymnáziu?

Bilingválne gymnázium sa v prvom alebo tzv. nultom ročníku sústreďuje na výučbu cudzieho jazyka. Cudzí jazyk (anglický, nemecký, taliansky, španielsky, ruský a iné) je na bilingválnom gymnáziu vyučovaný v rozmedzí od 10 do 20 hodín do týždňa, teda minimálne dvakrát denne. Výučba jazyka je rozdelená do viacero ďalších predmetov: lexikológia, syntax, gramatika, konverzácia, umenie a kultúra a ďalšie. Po absolvovaní prvého ročníka sa k výučbe začínajú pripájať ďalšie predmety (dejepis, biológia, chémia, fyzika…) v cudzom jazyku. V tomto jazyku sa študenti a študentky naďalej vzdelávajú a spôsob výučby vždy závisí od školy; Niektoré školy preferujú paralelnú výučbu v oboch jazykoch (učivo vysvetlené najprv v slovenskom a potom v cudzom jazyku), iné školy zas preferujú plne cudzojazyčné vyučovanie, ďalšie zas vyučujú v cudzom jazyku iba niektoré predmety. Písomné skúšky, ústne odpovede, testy a päťminútovky sa píšu v cudzom jazyku, v ktorom bol predmet vyučovaný. Bilingválne gymnáziá často poskytujú svojim študentom možnosť absolvovať prípravu na jazykový certifikát na úrovni C1, ktorá je v prípade štvorročných gymnázií nad rámec výučby, bežne neposkytovaná školou a je spoplatnená.
Na bilingválnych gymnáziách sa zaručene pohybujú zahraniční lektori, ktorí obzvláštňujú vyučovací proces a ich prítomnosť dáva študentom a študentkám možnosť zoznámiť sa s rôznymi prízvukmi, nárečiami a kultúrami.

Aký je rozdiel medzi úrovňou B2 a C1?

Obe úrovne cudzieho jazyka umožňujú porozumenie, komunikáciu, schopnosť písať, čítať a porozumieť tomuto jazyku rovnako tak, ako obe úrovne umožňujú hovoriacim nastúpiť na zahraničnú vysokú školu, prípadne vycestovať za prácou do zahraničia, B2 je úroveň, ktorá je bežne požadovaná na pracovnom trhu. C1 je úroveň skôr výnimočná, často požadovaná v prekladateľstve a tlmočníctve. Pre lepší prehľad ponúkame tabuľku jednotlivých úrovní od začiatočníka (A1) až po profesionála – rodeného hovoriaceho (C2). Zdroj: Internatonal House Bratislava.

Pre úspešné absolvovanie bilingválneho gymnázia je potrebné disponovať istými predpokladmi, a to predovšetkým všeobecnými jazykovými schopnosťami, schopnosťou porozumieť cudzím jazykom, vynikajúcou dedukciou a podobne. Túto schopnosť si môžete otestovať aj u nás v Cielene v rámci kariérneho poradenstva.

Občas sa stáva, že si žiaci svoje pôsobenie na bilingválnom gymnáziu rozmyslia a chcú prestúpiť na štvorročné gymnázium. K takejto situácii dochádza pomerne často, a žiaci tak musia absolvovať prijímacie skúšky ešte raz o rok neskôr. Z tohto dôvodu je dôležité poznať možnosti a tie pravé schopnosti žiakov a žiačiek, ktoré dokážeme odhaliť prostredníctvom psychológa a dobre cieleného kariérneho poradenstva.

Všetko, čo by ste mali vedieť o domácom vzdelávaní

Všetko, čo by ste mali vedieť o domácom vzdelávaní

Domškola. Homeschooling. Pre niekoho sú to možno nové pojmy, no domáca škola, resp. domáce vzdelávanie je niečo, s čím sme sa stretli takmer všetci – najmä počas uplynulého roku a pol. V súčasnosti záujem o domáce vzdelávanie narastá a aj na Slovensku sa stáva čoraz populárnejším spôsobom učenia detí. V článku nájdete užitočné informácie o tom, ako domáce vzdelávanie ako náhrada vzdelávania v klasickej škole vlastne prebieha, jeho výhody a nevýhody a aké podmienky umožňujú deťom prejsť na učenie sa v domácom prostredí.

Na Slovensku bolo doposiaľ domáce vzdelávanie zavedené len pre deti na prvom stupni základných škôl, ale od septembra 2021 môžu školy povoliť domáce vzdelávanie aj žiakom na druhom stupni. Domáce vyučovanie pre žiakov na stredných školách sa pomaly zapracováva tiež, ale ide o pomalší proces, a to najmä v nastavení podmienok. Jedným z hlavných problémov je predstava, že odučiť všetky predmety na úrovni strednej školy by bolo pre jedného rodiča veľmi náročné až nemožné. Je však pravdou, že domškoláci sa neučia výlučne s rodičom/mi, ako by si to mnohí často predstavovali.

Domáce vzdelávanie je spôsob plnenia individuálnej školskej dochádzky kedy sa žiak učí doma a do školy chodí len na preskúšanie. Je potrebné aby bol žiak riadne evidovaný v “tradičnej“ škole a až po obdržaní povolenia môže rodič prejsť na domácu výučbu.

Zo začiatku bolo domáce vzdelávanie určené primárne pre žiakov so špecifickými poruchami učenia, avšak za posledný rok sa čoraz viac rodičov rozhodlo vzdelávať svoje deti doma. Jedným z dôvodov bola aj pandémia Covid-19.

Výhody a nevýhody vzdelávania domškolákov


Výhody domáceho vzdelávania

 • menej detí v skupine –  v dnešnej dobe sa mnoho rodičov obracia k tejto možnosti aj z dôvodu bezpečnosti nakoľko veria, že čím menej detí v skupine (alebo priamo doma), tým menšie riziko nakazenia sa počas pandémie,
 • individuálny prístup,
 • žiak s rodičom si môžu sami nastaviť rozvrh a hodiny,
 • možnosť rýchlejšie prejsť školské osnovy a posunúť sa ďalej,
 • prehĺbenie vzťahov medzi rodičmi a deťmi, trávia spolu viac času,
 • zamerať sa na to, čo ich skutočne baví a implementovať kreatívnu prácu do rozvrhu,
 • výber učebného štýlu.

Nevýhody domáceho vzdelávania

 • nedostatočná socializácia,
 • minimálna disciplína,
 • chýbajú skúsenosti s riešením konfliktov,
 • časová náročnosť,
 • finančné výdavky.

Predtým, než začnete s domácim vzdelávaním

Predtým ako sa rozhodnete začať s domácim vyučovaním a domškolou, je niekoľko atribútov, ktoré je potrebné zvážiť:

Čas

Na jednej strane má rodič možnosť tráviť so svojim dieťaťom viac času, čo môže viesť k lepšiemu vzájomnému poznávaniu a budovaniu pevnejších vzťahov. Výhodou je aj to, že pri plánovaní rodinných dovoleniek sa rodičia nemusia riadiť iba školským kalendárom. Na druhej strane však vyučovanie doma môže byť časovo náročné, najmä pokiaľ musí rodič zvládať ešte aj vlastné zamestnanie.

Socializácia

V tradičnej škole sa dieťa učí socializovať a nadväzovať vzťahy, riešiť konflikty, stretáva sa s novými ľuďmi a učí sa rešpektu voči učiteľom aj svojim spolužiakom. Pokiaľ sa dieťa učí doma, samostatne s rodičom, je potom na rodičovi aby zabezpečil dieťaťu prostredie, v ktorom môže tieto socializačné návyky nabrať.

Vyučovanie

Doma je proces vyučovania prispôsobený priamo pre dieťa, jeho potreby alebo návyky. Tempo je nastavené rodičom a obsah môže byť prispôsobený tomu, čo dieťa zaujíma viac alebo menej. Na rozdiel od tradičnej školy žiak nie je nútený sedieť v lavici 45 minút bez prestávky a dodržiavať striktný vyučovací čas, či vstávať na ôsmu ráno. Pokiaľ sa žiak ale nemusí riadiť školským poriadkom a predpismi, pre mnohých ostáva otázne, aký vplyv to bude mať na budovanie disciplíny a režimu.

Finančná situácia

Pokiaľ jeden z rodičov ostane doma aby sa naplno venoval vzdelávaniu detí, je veľmi ťažké skĺbiť to so zamestnaním na plný úväzok. Častokrát to teda môže vyústiť do straty príjmu čo si nie každá rodina môže dovoliť. V prípade, že sa rodič rozhodne poslať dieťa do domškoly, v ktorej vyučuje lektor/ doučovateľ menšiu skupinku detí, aj v tom prípade je nutné zaplatiť doučovateľa a prenájom priestorov, v ktorom sa vyučovanie koná.

Ako sa v domácej škole učí?

Cieľom domškoly je vytvoriť prostredie, v ktorom sa deti môžu vzdelávať a socializovať skrz voľné hry, objavovanie, veľmi často je využívaná montessori technika, lesná pedagogika či prístup Waldorfskej školy. Vzdelávanie je postavené na prístupe k jednotlivcovi a častokrát sa učí priamo v prírode. Dieťa je vedené k sebapoznaniu, sebarozvoju a zároveň k spolupráci a vzájomnej pomoci s ostatnými žiakmi.

Na Slovensku sa tvoria vzdelávacie skupiny a centrá pre domškolákov už celých deväť rokov. Veľmi často ide o individuálne doučovanie doma priamo s rodičom v jednej domácnosti, alebo menšie skupinky žiakov rôzneho veku, ktorí si spolu s učiteľom prenajímajú miestnosti alebo centrá a venujú sa vzdelávaniu podľa vlastných učebných metód, osnov a podľa vlastného tempa.

V Cielene ponúkame možnosť domáceho vyučovania v doobedňajších hodinách v pracovné dni medzi 8:00-13:00 za zvýhodnenú cenu podľa nášho cenníka. Je len na žiakovi (a rodičovi), či sa bude jednať o jednorazové stretnutia s cieľom dovysvetlenia konkrétneho učiva alebo pravidelné hodiny s lektorom z jedného či viacerých, prepojených predmetov. Samozrejme, domškoláci sú vítaní učiť sa aj v poobedných termínoch u nás v Cielene alebo u seba doma. No a keďže domáce vzdelávanie je zatiaľ možné len pre základné školy, pre domškolákov na druhom stupni ZŠ máme v ponuke aj prípravné kurzy na osemročné a bilingválne gymnáziá či stredné školy.

V súčasnosti existuje veľa zdrojov, kde si rodičia môžu sami nájsť informácie o domácom vzdelávaní, rôznych typoch programov a metód, či dokonca inovatívne učebné plány. Komunitné školy, respektíve domáce vzdelávanie, je na Slovensku plne legálnou formou školskej dochádzky a je len otázkou času, kedy sa tieto možnosti plne rozšíria aj na stredné školy. Ak budete potrebovať s domácim vzdelávaním pomôcť a prebudiť či prehĺbiť záujem o niektorý z predmetov, budeme radi, ak sa na nás obrátite.

Užitočné odkazy:

http://domskola.sk/
https://www.domacaskola.sk/
https://www.instagram.com/spolu.poza.skolu

Motivácia ako základná podmienka školskej úspešnosti

Motivácia ako základná podmienka školskej úspešnosti

Téma motivácie je dnes skôr niečo ako klišé. Na jej dôležitosť by sme však nemali zabúdať a nemali by sme ju podceňovať. Správne  zdravé množstvo motivácie totiž dokáže zvýšiť školský výkon, zlepšiť známky a zabezpečiť tak spokojnosť žiakov, učiteľov aj rodičov.

Motivácia a učenie sú úzko prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. Môžeme tu hovoriť o pozitívne začarovanom kruhu, kde naša motivácia k učeniu zvyšuje úspešnosť v škole a tá opätovne zvyšuje motiváciu k učeniu. Prostredníctvom motivácie k učeniu je teda možné zvýšiť učebné výkony žiakov. Čo však robiť, keď začarovaný kruh funguje opačne?

Hlavnými cieľmi škôl by mala byť snaha dosiahnuť túžbu po poznaní. Táto však nie je samozrejmosťou. Motivácia a túžba po bádaní sa neobjavuje samovoľne a samozrejme. Motiváciu je potrebné vytvoriť tak, aby sa spočiatku ľahostajné informácie stali významnými. Súhrn vonkajších a vnútorných faktorov aktívujú a dodajú energiu ľudskému konaniu.

Motivácia žiakov k učeniu je vlastne vnútorný psychický stav, ktorý stimuluje aktivitu žiaka zameranú na dosiahnutie dobrého výkonu v učení. Zvyšuje efektivitu učenia sa a dosahovania učebných cieľov.

Ako vieme zlepšiť motiváciu k učeniu?

 • Zážitok z úspechu
 • Posnažte sa zažiť malý úspech, motivácia sa dostaví sama. Najlepší úspech je však neočakávaný, preto si ho netreba vynucovať a vyžadovať. Príde sám, v správnu chvíľu.
 • Očakávaný štandard
 • Zamyslite sa nad tým, čo od seba očakávate a pokúste sa prehodnotiť, či Váš štandardný výkon nie je nad, alebo naopak pod hranicu Vašich možností.
 • Postoj k úspechu/neúspechu v škole
 • Aký postoj máte k Vášmu úspechu? Glorifikujete ho, alebo naopak sa ho pokúšate bagatelizovať? Kľučové je vedieť sa za svoj výkon adekvátne pochváliť. Či už príde ocenenie zo strany učiteľa, rodiča, alebo aj žiaka samého. Nemali by sme zabúdať ani na malé úspechy, avšak mali by sme sa poučiť z našich neúspechov.
 • Čomu pripisujete Vaše úspechy a neúspechy?
 • Ideálne by ste to mali byť práve Vy sami, ktorí sú zodpovední za svoje úspechy. Na druhú stranu, naše neúspechy občas môžeme „zhodiť“ aj na externé príčiny. A teda: „Dokázal som to, pretože som šikovný.“ „Nepodarilo sa mi to, bolo to dosť náročné.“
 • Školské schopnosti a inteligencia priamo nemusia súvisieť.
 • Žiadne zlyhanie neznamená, že nie ste intelingentní. Je to zhoda náhod, pri ktorej sa nemožno ohrazdovať svojou nízkou inteligenciou.
 • Učme sa pozitívnemu a kvalitnému životu – rozvíjajte seba samého.
 • Majme sa radi. Pre naše učenie je oveľa dôležitejšie pozitívne sebahodnotenie, než faktory inteligencie. Nízke sebahodnotenie a sebadôvera sú základným stavebným kameňom pre nedostatok motivácie. Žiaci s nízkym sebahodnotením pracujú často hlboho pod svoje možnosti, čo ako sme už vyššie spomínali, opäť spúšťa začarovaný kruh súvislosti motivácie s učením.

V kocke: majme sa radi, pochváľme sa, odmeňme sa, motivujme sa a učme sa.
S učením Vám radi pomôžeme v Cielene prostredníctvom individuálnych hodín alebo kurzov.

Zdroj: Koláčková. J., Motivácia k učeniu sa žiakov primárneho vzdelávania. Naša škola (3-4) 2017/18. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

× Potrebujete poradiť?