Pre koho je vhodné štúdium na bilingválnom gymnáziu? Aké sú rozdiely oproti klasickému, štvorročnému gymnáziu?

Pre koho je vhodné štúdium na bilingválnom gymnáziu? Aké sú rozdiely oproti klasickému, štvorročnému gymnáziu?

Mnohí uchádzači a ich rodičia sú často stratení v aktuálnej ponuky stredných škôl a gymnázií. Jednou z prvých otázok, ktoré visia vo vzduchu, je práve tá, aký je vlastne rozdiel medzi klasickým štvorročným gymnáziom a bilingválnym gymnáziom. Ponúkame vám preto prehľad a otázky na najčastejšie kladené otázky k obom typom gymnázií.

Štvorročné (klasické) gymnázium

Na bežné gymnázium sa žiaci hlásia iba z deviateho ročníka. Najčastešie absolvujú „klasicky známe“ prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Dĺžka štúdia na klasickom gymnáziu je 4 roky a maturitná úroveň prvého cudzieho jazyka (angličtina) je na úrovni B2. S výnimkou cudzích jazykov prebiahajú maturitné skúšky výlučne v slovenskom jazyku.

Bilingválne gymnázium

Na bilingválne gymnázium sa môžu hlásiť ôsmaci aj deviataci. Dĺžka štúdia na bilingválnom gymnáziu je 5 rokov a maturitná úroveň prvého cudzieho jazyka je C1, teda o jednu úroveň vyššie než na štvorročnom gymnáziu. Maturitné skúšky s výnimkou niektorých predmetov (slovenský jazyk, na niektorých školách matematika) prebiehajú v cudzom jazyku, ktorý sa študenti učia. Zároveň maturita zo slovenčiny častokrát prebieha už v predposlednom, štvrtom ročníku.

Prijímacie skúšky sa najčastejšie píšu zo všeobecných študijných predpoklady a všeobecných jazykových schopností, príp. ich kombinácie so slovenčinou alebo matematikou. Výnimkou v minulom školskom roku bolo Gymnázium Česká, ktoré má prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a anglického jazyka. Istú výnimku v ohľade všeobecných študijných a jazykových predpokladov predstavuje aj Gymnázium Grosslingová, ktoré tento typ testu nahrádza testom z logiky, ktorá je však taktiež súčasťou všeobecných študijných a jazykových predpokladov. Ďalšou výnimkou v rámci prípravy na prijímacie pohovory je aj Bilgym C. S. Lewisa, ktoré od svojich uchádzačov vyžaduje vyhotoviť sloh / essay v slovenskom alebo anglickom jazyku (jazyk si vyberá uchádzač, žiadny jazyk nemá explicitne prednosť). 

Aspekt

Štvorročné gymnázium

Bilingválne gymnázium

Prijímacie skúšky

Slovenský jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Všeobecné študijné predpoklady a všeobecné jazykové schopnosti

(+ niektoré školské predmety)

Dĺžka štúdia

4 roky

5 rokov

Maturitná úroveň

B2

C1

Jazyk maturitnej skúšky

Slovenský

Cudzí – podľa zamerania bilingválneho gymnázia

 

Ako prebieha výučba na bilingválnych gymnáziách a v čom je iná od výučby na klasickom gymnáziu?

Bilingválne gymnázium sa v prvom alebo tzv. nultom ročníku sústreďuje na výučbu cudzieho jazyka. Cudzí jazyk (anglický, nemecký, taliansky, španielsky, ruský a iné) je na bilingválnom gymnáziu vyučovaný v rozmedzí od 10 do 20 hodín do týždňa, teda minimálne dvakrát denne. Výučba jazyka je rozdelená do viacero ďalších predmetov: lexikológia, syntax, gramatika, konverzácia, umenie a kultúra a ďalšie. Po absolvovaní prvého ročníka sa k výučbe začínajú pripájať ďalšie predmety (dejepis, biológia, chémia, fyzika…) v cudzom jazyku. V tomto jazyku sa študenti a študentky naďalej vzdelávajú a spôsob výučby vždy závisí od školy; Niektoré školy preferujú paralelnú výučbu v oboch jazykoch (učivo vysvetlené najprv v slovenskom a potom v cudzom jazyku), iné školy zas preferujú plne cudzojazyčné vyučovanie, ďalšie zas vyučujú v cudzom jazyku iba niektoré predmety. Písomné skúšky, ústne odpovede, testy a päťminútovky sa píšu v cudzom jazyku, v ktorom bol predmet vyučovaný. Bilingválne gymnáziá často poskytujú svojim študentom možnosť absolvovať prípravu na jazykový certifikát na úrovni C1, ktorá je v prípade štvorročných gymnázií nad rámec výučby, bežne neposkytovaná školou a je spoplatnená.
Na bilingválnych gymnáziách sa zaručene pohybujú zahraniční lektori, ktorí obzvláštňujú vyučovací proces a ich prítomnosť dáva študentom a študentkám možnosť zoznámiť sa s rôznymi prízvukmi, nárečiami a kultúrami.

Aký je rozdiel medzi úrovňou B2 a C1?

Obe úrovne cudzieho jazyka umožňujú porozumenie, komunikáciu, schopnosť písať, čítať a porozumieť tomuto jazyku rovnako tak, ako obe úrovne umožňujú hovoriacim nastúpiť na zahraničnú vysokú školu, prípadne vycestovať za prácou do zahraničia, B2 je úroveň, ktorá je bežne požadovaná na pracovnom trhu. C1 je úroveň skôr výnimočná, často požadovaná v prekladateľstve a tlmočníctve. Pre lepší prehľad ponúkame tabuľku jednotlivých úrovní od začiatočníka (A1) až po profesionála – rodeného hovoriaceho (C2). Zdroj: Internatonal House Bratislava.

Pre úspešné absolvovanie bilingválneho gymnázia je potrebné disponovať istými predpokladmi, a to predovšetkým všeobecnými jazykovými schopnosťami, schopnosťou porozumieť cudzím jazykom, vynikajúcou dedukciou a podobne. Túto schopnosť si môžete otestovať aj u nás v Cielene v rámci kariérneho poradenstva.

Občas sa stáva, že si žiaci svoje pôsobenie na bilingválnom gymnáziu rozmyslia a chcú prestúpiť na štvorročné gymnázium. K takejto situácii dochádza pomerne často, a žiaci tak musia absolvovať prijímacie skúšky ešte raz o rok neskôr. Z tohto dôvodu je dôležité poznať možnosti a tie pravé schopnosti žiakov a žiačiek, ktoré dokážeme odhaliť prostredníctvom psychológa a dobre cieleného kariérneho poradenstva.

Všetko, čo by ste mali vedieť o domácom vzdelávaní

Všetko, čo by ste mali vedieť o domácom vzdelávaní

Domškola. Homeschooling. Pre niekoho sú to možno nové pojmy, no domáca škola, resp. domáce vzdelávanie je niečo, s čím sme sa stretli takmer všetci – najmä počas uplynulého roku a pol. V súčasnosti záujem o domáce vzdelávanie narastá a aj na Slovensku sa stáva čoraz populárnejším spôsobom učenia detí. V článku nájdete užitočné informácie o tom, ako domáce vzdelávanie ako náhrada vzdelávania v klasickej škole vlastne prebieha, jeho výhody a nevýhody a aké podmienky umožňujú deťom prejsť na učenie sa v domácom prostredí.

Na Slovensku bolo doposiaľ domáce vzdelávanie zavedené len pre deti na prvom stupni základných škôl, ale od septembra 2021 môžu školy povoliť domáce vzdelávanie aj žiakom na druhom stupni. Domáce vyučovanie pre žiakov na stredných školách sa pomaly zapracováva tiež, ale ide o pomalší proces, a to najmä v nastavení podmienok. Jedným z hlavných problémov je predstava, že odučiť všetky predmety na úrovni strednej školy by bolo pre jedného rodiča veľmi náročné až nemožné. Je však pravdou, že domškoláci sa neučia výlučne s rodičom/mi, ako by si to mnohí často predstavovali.

Domáce vzdelávanie je spôsob plnenia individuálnej školskej dochádzky kedy sa žiak učí doma a do školy chodí len na preskúšanie. Je potrebné aby bol žiak riadne evidovaný v “tradičnej“ škole a až po obdržaní povolenia môže rodič prejsť na domácu výučbu.

Zo začiatku bolo domáce vzdelávanie určené primárne pre žiakov so špecifickými poruchami učenia, avšak za posledný rok sa čoraz viac rodičov rozhodlo vzdelávať svoje deti doma. Jedným z dôvodov bola aj pandémia Covid-19.

Výhody a nevýhody vzdelávania domškolákov


Výhody domáceho vzdelávania

 • menej detí v skupine –  v dnešnej dobe sa mnoho rodičov obracia k tejto možnosti aj z dôvodu bezpečnosti nakoľko veria, že čím menej detí v skupine (alebo priamo doma), tým menšie riziko nakazenia sa počas pandémie,
 • individuálny prístup,
 • žiak s rodičom si môžu sami nastaviť rozvrh a hodiny,
 • možnosť rýchlejšie prejsť školské osnovy a posunúť sa ďalej,
 • prehĺbenie vzťahov medzi rodičmi a deťmi, trávia spolu viac času,
 • zamerať sa na to, čo ich skutočne baví a implementovať kreatívnu prácu do rozvrhu,
 • výber učebného štýlu.

Nevýhody domáceho vzdelávania

 • nedostatočná socializácia,
 • minimálna disciplína,
 • chýbajú skúsenosti s riešením konfliktov,
 • časová náročnosť,
 • finančné výdavky.

Predtým, než začnete s domácim vzdelávaním

Predtým ako sa rozhodnete začať s domácim vyučovaním a domškolou, je niekoľko atribútov, ktoré je potrebné zvážiť:

Čas

Na jednej strane má rodič možnosť tráviť so svojim dieťaťom viac času, čo môže viesť k lepšiemu vzájomnému poznávaniu a budovaniu pevnejších vzťahov. Výhodou je aj to, že pri plánovaní rodinných dovoleniek sa rodičia nemusia riadiť iba školským kalendárom. Na druhej strane však vyučovanie doma môže byť časovo náročné, najmä pokiaľ musí rodič zvládať ešte aj vlastné zamestnanie.

Socializácia

V tradičnej škole sa dieťa učí socializovať a nadväzovať vzťahy, riešiť konflikty, stretáva sa s novými ľuďmi a učí sa rešpektu voči učiteľom aj svojim spolužiakom. Pokiaľ sa dieťa učí doma, samostatne s rodičom, je potom na rodičovi aby zabezpečil dieťaťu prostredie, v ktorom môže tieto socializačné návyky nabrať.

Vyučovanie

Doma je proces vyučovania prispôsobený priamo pre dieťa, jeho potreby alebo návyky. Tempo je nastavené rodičom a obsah môže byť prispôsobený tomu, čo dieťa zaujíma viac alebo menej. Na rozdiel od tradičnej školy žiak nie je nútený sedieť v lavici 45 minút bez prestávky a dodržiavať striktný vyučovací čas, či vstávať na ôsmu ráno. Pokiaľ sa žiak ale nemusí riadiť školským poriadkom a predpismi, pre mnohých ostáva otázne, aký vplyv to bude mať na budovanie disciplíny a režimu.

Finančná situácia

Pokiaľ jeden z rodičov ostane doma aby sa naplno venoval vzdelávaniu detí, je veľmi ťažké skĺbiť to so zamestnaním na plný úväzok. Častokrát to teda môže vyústiť do straty príjmu čo si nie každá rodina môže dovoliť. V prípade, že sa rodič rozhodne poslať dieťa do domškoly, v ktorej vyučuje lektor/ doučovateľ menšiu skupinku detí, aj v tom prípade je nutné zaplatiť doučovateľa a prenájom priestorov, v ktorom sa vyučovanie koná.

Ako sa v domácej škole učí?

Cieľom domškoly je vytvoriť prostredie, v ktorom sa deti môžu vzdelávať a socializovať skrz voľné hry, objavovanie, veľmi často je využívaná montessori technika, lesná pedagogika či prístup Waldorfskej školy. Vzdelávanie je postavené na prístupe k jednotlivcovi a častokrát sa učí priamo v prírode. Dieťa je vedené k sebapoznaniu, sebarozvoju a zároveň k spolupráci a vzájomnej pomoci s ostatnými žiakmi.

Na Slovensku sa tvoria vzdelávacie skupiny a centrá pre domškolákov už celých deväť rokov. Veľmi často ide o individuálne doučovanie doma priamo s rodičom v jednej domácnosti, alebo menšie skupinky žiakov rôzneho veku, ktorí si spolu s učiteľom prenajímajú miestnosti alebo centrá a venujú sa vzdelávaniu podľa vlastných učebných metód, osnov a podľa vlastného tempa.

V Cielene ponúkame možnosť domáceho vyučovania v doobedňajších hodinách v pracovné dni medzi 8:00-13:00 za zvýhodnenú cenu podľa nášho cenníka. Je len na žiakovi (a rodičovi), či sa bude jednať o jednorazové stretnutia s cieľom dovysvetlenia konkrétneho učiva alebo pravidelné hodiny s lektorom z jedného či viacerých, prepojených predmetov. Samozrejme, domškoláci sú vítaní učiť sa aj v poobedných termínoch u nás v Cielene alebo u seba doma. No a keďže domáce vzdelávanie je zatiaľ možné len pre základné školy, pre domškolákov na druhom stupni ZŠ máme v ponuke aj prípravné kurzy na osemročné a bilingválne gymnáziá či stredné školy.

V súčasnosti existuje veľa zdrojov, kde si rodičia môžu sami nájsť informácie o domácom vzdelávaní, rôznych typoch programov a metód, či dokonca inovatívne učebné plány. Komunitné školy, respektíve domáce vzdelávanie, je na Slovensku plne legálnou formou školskej dochádzky a je len otázkou času, kedy sa tieto možnosti plne rozšíria aj na stredné školy. Ak budete potrebovať s domácim vzdelávaním pomôcť a prebudiť či prehĺbiť záujem o niektorý z predmetov, budeme radi, ak sa na nás obrátite.

Užitočné odkazy:

http://domskola.sk/
https://www.domacaskola.sk/
https://www.instagram.com/spolu.poza.skolu

Motivácia ako základná podmienka školskej úspešnosti

Motivácia ako základná podmienka školskej úspešnosti

Téma motivácie je dnes skôr niečo ako klišé. Na jej dôležitosť by sme však nemali zabúdať a nemali by sme ju podceňovať. Správne  zdravé množstvo motivácie totiž dokáže zvýšiť školský výkon, zlepšiť známky a zabezpečiť tak spokojnosť žiakov, učiteľov aj rodičov.

Motivácia a učenie sú úzko prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. Môžeme tu hovoriť o pozitívne začarovanom kruhu, kde naša motivácia k učeniu zvyšuje úspešnosť v škole a tá opätovne zvyšuje motiváciu k učeniu. Prostredníctvom motivácie k učeniu je teda možné zvýšiť učebné výkony žiakov. Čo však robiť, keď začarovaný kruh funguje opačne?

Hlavnými cieľmi škôl by mala byť snaha dosiahnuť túžbu po poznaní. Táto však nie je samozrejmosťou. Motivácia a túžba po bádaní sa neobjavuje samovoľne a samozrejme. Motiváciu je potrebné vytvoriť tak, aby sa spočiatku ľahostajné informácie stali významnými. Súhrn vonkajších a vnútorných faktorov aktívujú a dodajú energiu ľudskému konaniu.

Motivácia žiakov k učeniu je vlastne vnútorný psychický stav, ktorý stimuluje aktivitu žiaka zameranú na dosiahnutie dobrého výkonu v učení. Zvyšuje efektivitu učenia sa a dosahovania učebných cieľov.

Ako vieme zlepšiť motiváciu k učeniu?

 • Zážitok z úspechu
 • Posnažte sa zažiť malý úspech, motivácia sa dostaví sama. Najlepší úspech je však neočakávaný, preto si ho netreba vynucovať a vyžadovať. Príde sám, v správnu chvíľu.
 • Očakávaný štandard
 • Zamyslite sa nad tým, čo od seba očakávate a pokúste sa prehodnotiť, či Váš štandardný výkon nie je nad, alebo naopak pod hranicu Vašich možností.
 • Postoj k úspechu/neúspechu v škole
 • Aký postoj máte k Vášmu úspechu? Glorifikujete ho, alebo naopak sa ho pokúšate bagatelizovať? Kľučové je vedieť sa za svoj výkon adekvátne pochváliť. Či už príde ocenenie zo strany učiteľa, rodiča, alebo aj žiaka samého. Nemali by sme zabúdať ani na malé úspechy, avšak mali by sme sa poučiť z našich neúspechov.
 • Čomu pripisujete Vaše úspechy a neúspechy?
 • Ideálne by ste to mali byť práve Vy sami, ktorí sú zodpovední za svoje úspechy. Na druhú stranu, naše neúspechy občas môžeme „zhodiť“ aj na externé príčiny. A teda: „Dokázal som to, pretože som šikovný.“ „Nepodarilo sa mi to, bolo to dosť náročné.“
 • Školské schopnosti a inteligencia priamo nemusia súvisieť.
 • Žiadne zlyhanie neznamená, že nie ste intelingentní. Je to zhoda náhod, pri ktorej sa nemožno ohrazdovať svojou nízkou inteligenciou.
 • Učme sa pozitívnemu a kvalitnému životu – rozvíjajte seba samého.
 • Majme sa radi. Pre naše učenie je oveľa dôležitejšie pozitívne sebahodnotenie, než faktory inteligencie. Nízke sebahodnotenie a sebadôvera sú základným stavebným kameňom pre nedostatok motivácie. Žiaci s nízkym sebahodnotením pracujú často hlboho pod svoje možnosti, čo ako sme už vyššie spomínali, opäť spúšťa začarovaný kruh súvislosti motivácie s učením.

V kocke: majme sa radi, pochváľme sa, odmeňme sa, motivujme sa a učme sa.
S učením Vám radi pomôžeme v Cielene prostredníctvom individuálnych hodín alebo kurzov.

Zdroj: Koláčková. J., Motivácia k učeniu sa žiakov primárneho vzdelávania. Naša škola (3-4) 2017/18. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

× Potrebujete poradiť?