Školská zrelosť – pripravenosť – spôsobilosť

Školská zrelosť – pripravenosť – spôsobilosť

Nástup dieťaťa do základnej školy je pre rodičov obrovským a nevyhnutným krokom, ktorý je sprevádzaný celou plejádou emócií. Na Slovensku je vek vstupu do školy stanovený na 6 rokov (dosiahnutých v čase nástupu), čo je pre mnohých rodičov samozrejmosťou. Nástup do školy je však zároveň sprevádzaný testom školskej zrelosti, prípadne nejakou diagnostickou metódou, ktorá vypovedá o pripravenosti, spôsobilosti či zrelosti na školu.

Na základe takejto diagnostiky dokáže odborník určiť, či je dieťa už zrelé na školu, alebo či bude vhodnejšie ešte rok počkať (takzvaný odklad).

V pedagogickej a psychologickej literatúre sa stretávame s príbuznými pojmami – školská zrelosť, školská pripravenosť a školská spôsobilosť.

Školská zrelosť

Školská zrelosť – je skôr starší pojem, ktorý zahŕňa najmä somatickú (telesnú) stránku – zrelosť duševných a nervových funkcií. Konkrétne: či je dieťa dostatočne vysoké, či mu nevisia nohy zo stoličky, či dosiahne ľavou rukou na pravé ucho ponad hlavu (tzv. filipínska skúška), schopnosť behať, skákať, hádzať a podobne.

Školská pripravenosť

Školská pripravenosť – podľa novších prístupov už nestačí, aby dieťa bolo zrelé na školu, musí byť aj pripravené na zvládnutie rôznych úloh, riešenie nových situácií, spoluprácu, prijatie roly školáka, nadväzovanie nových vzťahov.

Školská spôsobilosť

Školská spôsobilosť – je so školskou zrelosťou v podstate totožná. Pozerá sa na budúceho prváka z komplexného poňatia psychického vývinu dieťaťa, teda zahŕňa telesné, emocionláne aj sociálne aspekty.

Dieťa musí byť pred vstupom do školy zručné aj v oblastiach prispôsobivosti, sebaobsluhy, emocionálnej a sociálnej stránky osobnosti, ale i výkonnosti. Jednou z úloh materskej školy je pripraviť dieťa na vstup do základnej školy, čo sa deje predovšetkým v poslednom predškolskom ročníku. V rámci predprimárneho vzdelávania (materskej školy) sa všetky deti učia spomínaným zručnostiam a zároveň sami prirodzene dozrievajú, čo umožňuje hladký prechod do školy.

I keď mnoho ľudí rozumie pojmom ako školská zrelosť, školská spôsobilosť a školská pripravenosť ako synonymám, odborníci považujú za výstižnejší termín školská pripravenosť. Vo všeobecnosti sa však pod týmto pojmom myslí predpoklad úspešne zvládnuť školské povinnosti, nároky a požiadavky školy v zmysle socializácie, noriem, návykov aj emócií. Vyjadruje teda stupeň biologického a psychického vývoja dieťaťa, sociálne a výchovné vplyvy.

Na záver považujeme za dôležité podotknúť, že aj napriek tomu, že pre školskú pripravenosť máme stanovené normy, biologické zrenie organizmu a nervového systému závisí od veku a je dôležité, aby bolo dieťa zaškolené v čase, kedy je naozaj pripravené a tento čas nemusí nutne znamenať presne šiesty rok veku dieťaťa, ale všetky vyššie spomenuté aspekty. Preto je pre zaškolenie dôležité sa realisticky pozrieť na možnosti dieťaťa. Rodičia aj učitelia dieťaťa by mali v každom prípade sledovať jeho najlepšie záujmy.

Možnosti prípravy, konzultácie a diagnostiky školskej zrelosti v Cielene

V Cielene pôsobí psychologička, ktorá vedie špecializovanú poradňu pre predškolákov a ich rodičov. V našej poradni máte možnosť konzultácie, diagnostiky školskej zrelosti s návrhom na potrebnú prípravu/odklad školskej dochádzky. Všetky informácie nájdete tu: https://cielene.sk/psychologicke-sluzby-a-poradenstvo/

Ak by ste sa chceli o téme dozvedieť viac, pravidelne organizujeme aj webináre, počas ktorých sa môžete opýtať na všetko, čo Vás v tejto téme zaujíma.

Tieto webináre nájdete tu:https://www.cielene.shop/?s=Webin%C3%A1r

Zdroje

  • GAJDOŠOVÁ, E.- HERÉNYIOVÁ, G. 1996. Kresebný test školskej spôsobilosti: príručka pre administráciu a vyhodnotenie. Bratislava: PSYCHO-INSIGHT. spol. s.r.o. 1996.
  • KOLLÁRIKOVA, Z., PUPALA, B. 2001. Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Potrál, 2001, ISBN 80-7178-585-7.
  • SLEZÁKOVÁ, T. 2012. Spoločne do školy. Bratislava: Iris. ISBN 978-80-89256-81-5
  • Školský zákon č. 245/2008 Z.z., z 22. mája 2008. Štátny vzdelávací program: ISCED – 0 predprimárne vzdelávanie. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2009. ISBN 978-80-969407-5-2.
  • ŠTEPICHIN, V. 1971. Pripravenosť dieťaťa pre vstup do školy. Bratislava: KPÚ
× Potrebujete poradiť?