Vieme, že úspešní riešitelia a riešiteľky prijímacích skúšok sú najčastejšie neprijatí na bilingválne gymnázium z kapacitných dôvodov. Navyše, mnohokrát sa stane, že neúspešný uchádzač napíše prijímací test skvelo, no kvôli absentujúcim bonusovým bodom za mimoškolské aktivity má v konečnom súčte menej bodov ako žiak, ktorý napísal prijímačky o poznanie horšie . Záujemcovia o štúdium, ktorí si posielajú prihlášku na bilingválne gymnázium majú možnosť získať body niekoľkými spôsobmi:

 • Prijímacia skúška – test
 • Prospech a priemery – za školou určené obdobie
 • Individuálne aktivity – súťaže a olympiády

V nasledujúcom blogu vám prinášame aktuálne informácie priamo z webstránok jednotlivých bilingválnych gymnázií v Bratislave, kde sa môžete dočítať, ktoré súťaže a olympiády sú pre jednotlivé školy zaujímavé a ako ich bodovo ohodnotia.

Gymnázium Bilíkova

Individuálne aktivity – dosiahnuté výsledky v olympiádach z predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, geografia, cudzí jazyk, Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Pytagoriáda v školskom roku 2021/2022 a 2022/2023.

 • za 1.-3. miesto v celoštátnom kole 20 bodov
 • za 1.-3. miesto v krajskom kole 10 bodov
 • za 1.-3. miesto v okresnom kole 5 bodov

Hodnotí sa jedno najvyššie umiestnenie v každom školskom roku – výsledky jednotlivých postupových kôl sa nesčítavajú.

Gymnázium Grosslingová

Matematická olympiáda sa započítava nasledovne:

 • úspešnému riešiteľovi okresného kola Z8 a Z9 alebo krajského kola Z9 konaného v rokoch 2022/2023 a 2023/2024 sa započítajú všetky body získané v danom kole. Započítavajú sa maximálne 2 výsledky z daných olympiád.

Olympiáda z anglického jazyka sa započítava nasledovne:

 • úspešnému účastníkovi okresného kola konaného v školskom roku 2023/2024 sa pridelí 10 bodov,
 • úspešnému účastníkovi krajského kola konaného v školskom roku 2023/2024 sa pridelí 15 bodov,
 • úspešnému účastníkovi celoštátneho kola konaného v školskom roku 2023/2024 sa pridelí 20 bodov.

Potvrdenie o umiestnení v predmetovej olympiáde treba dodať na riaditeľstvo školy najneskôr 14 dní pred konaním prijímacích skúšok.

Certifikát

Žiak môže získať 5 bodov, ak sa preukáže certifikátom z anglického jazyka na úrovni B1. Uznávané sú certifikáty zo štátnej jazykovej školy, Cambridge PET (Preliminary B1) alebo IELTS s výsledkom 4 – 4,5 (B1 úroveň) nie starší ako 2 roky.

Gymnázium J. Papánka (Vazovova)

Predmetové olympiády:

 • 1. miesto – 10 bodov
 • 2. miesto – 8 bodov
 • 3. miesto – 7 bodov

Započítavajú sa body za okresné a vyššie kolá predmetových olympiád, Pytagoriády. Započítavajú sa: uchádzačom z 8. ročníka ZŠ umiestnenia za 7. – 8.ročník; uchádzačom z 9.ročníka ZŠ umiestnenia za 8. – 9. ročník. Uchádzač musí priložiť k prihláške originál diplomu, respektíve osvedčenia o umiestnení alebo jeho overenú kópiu

Evanjelické lýceum

Do celkového hodnotenia sa započítavajú aj body za dosiahnuté výsledky v nasledovných súťažiach počas štúdia v 6. – 8. ročníku, resp. 7. – 9. ročníku ZŠ alebo prímy – tercie, resp. sekundy – kvarty osemročného gymnázia – maximálne do výšky 50 bodov:

 • olympiáda: biblická, biologická, dejepisná, fyzikálna, geografická, chemická, matematická, technická, logická
 • olympiáda v anglickom jazyku, nemeckom jazyku, ruskom jazyku, zo slovenského jazyka a literatúry
 • súťaže: Pytagoriáda, MAKS, Klokan, Taktik, iBobor, Európa v škole, Expert Geniality Show
 • súťaže v prednese: „Slovom o Tvojej láske …“, „A Slovo bolo u Boha“, súťaž výtvarná a literárno-dramatická „Dielo Tvojich rúk“
 • súťaže: Slovensko – krajina v srdci Európy, Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom, Pátranie po predkoch, Hviezdoslavov Kubín, Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča, Hviezdička – interpretácia pôvodných detských piesní, Slávik Slovenska, Duchovná pieseň, Šaliansky Maťko, Literárny Kežmarok
 • individuálne športy (gymnastika, plávanie, vodné športy, lyžovanie, bedminton, tenis, stolný tenis, šach, atletika)
 • individuálne umiestnenia v hudobných a výtvarných súťažiach uznaných Ministerstvom školstva SR alebo ECAV
MiestoSlovenské koloKrajské koloOkresné kolo
120159
218137
316114
Úspešný riešiteľ do 10. miesta731

Na základe odporúčania Dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV zo dňa 27. 1. 2010 sa do celkového hodnotenia započítava aj absolvovanie konfirmácie, alebo prebiehajúca konfirmačná príprava, za ktoré uchádzač získa 20 bodov.

 Spojená škola – Gymnázium Tilgnerova

 • Za umiestnenie na 1. – 3. mieste okresného kola z predmetových olympiád (olympiáda z ANJ, NEJ, SJL, BIO, GEO, CHEM, MAT, FYZ, DEJ) za školský rok 2021/2022, resp. 2022/2023 = 5 bodov.
 • Za umiestnenie na 1. – 3. mieste na úrovni kraja a vyšších kôl za školský rok 2021/2022, resp. 2022/2023 = 10 bodov.

Umiestnenie musí byť doložené originálom diplomu resp. osvedčenia o umiestnení najneskôr deň pred prijímacími pohovormi. V jednej predmetovej olympiáde sa pridelujú body len za najvyššie umiestnenie.

Gymnázium Pankúchova

Výsledky z predmetových olympiád a súťaží (maximálne 10 bodov).

Hodnotia sa výsledky dosiahnuté v nasledovných predmetových olympiádach: slovenský jazyk, matematika, cudzie jazyky, dejepis, geografia, fyzika, chémia, biológia a v súťaži Pytagoriáda na úrovni aspoň kraja v školských rokoch 2022/23 a 2023/24 .

Výsledky musí žiak preukázať prostredníctvom prihlášky na prijímaciu skúšku, diplomom resp. potvrdením vydaným organizátorom.

Body sa budú prideľovať podľa nasledovnej tabuľky:

Organizačná úroveň súťaže1. – 3. miesto
celoštátne kolo10
krajské kolo5

Uchádzačovi sa započíta štúdium v anglickom jazyku – v základnej škole s vyučovacím jazykom anglickým (maximálne 10 bodov). Za každý ročník štúdia v anglickom jazyku (v rozsahu aspoň 6 mesiacov) v ročníkoch 5. – 9. môže byť uchádzačovi pridelených 5 bodov.

Zákonný zástupca žiaka je povinný predložiť potvrdenie o tejto skutočnosti. Aplikácia metódy CLIL sa nepovažuje za štúdium v anglickom jazyku v zmysle týchto kritérií.

Základná škola a gymnázium Svätej rodiny (Gercenova)

Za umiestnenie v okresnom, krajskom alebo celoslovenskom kole len v nasledovných v predmetových olympiádach: o z matematiky, slovenského jazyka, anglického jazyka, nemeckého jazyka, biologickej, geografickej olympiády, fyzikálnej a chemickej olympiády o za:

 • 1.-3. miesto v celoštátnom kole 10 bodov
 • 1.-3. miesto v krajskom kole 5 bodov
 • 1.-3. miesto v okresnom kole 3 body

Úspešnosť v olympiádach musí byť uvedená na prihláške, potvrdená základnou školou. Hodnotí sa najvyššie umiestnenie – výsledky jednotlivých postupových kôl sa nesčítavajú.

Body za úspešného riešiteľa v daných olympiádach sa neprideľujú. Iné predmetové súťaže a olympiády okrem vyššie vymenovaných sa do prijímacieho konania nezapočítavajú.

Gymnázium Ladislava Sáru

Do celkového hodnotenia sa započítajú umiestnenia v predmetových olympiádach zo SJL, cudzieho jazyka CUJ, DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, v Pytagoriáde, Hviezdoslavovom Kubíne a Šalianskom Maťkovi získané v školských rokoch 2021/2022 a 2022/2023 nasledovne (započíta sa len jedno najlepšie umiestnenie žiaka):

Gymnázium Ivana Horvátha

Za predmetové olympiády môže žiak získať maximálne 60 bodov b) Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 3. mieste alebo bol úspešný riešiteľ v okresnom, krajskom alebo celoštátnom kole v 7., 8. ročníku alebo 9. ročníku (resp. v 6., 7. ročníku alebo 8. ročníku v prípade žiakov, ktorí sú v 8. ročníku) v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka, DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG a Pytagoriáde. Do celkového počtu bodov sa započíta za každý školský rok len jedna olympiáda s najvyšším počtom bodov nasledovne:

Gymnázium Alberta Einsteina

Za umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach vyhlásených MŠVVaŠ SR a uznávanými vzdelávacími inštitúciami v SR, v školských rokoch 2021/2022 a 2022/2023 je možné získať body na základe predloženia diplomov, prípadne kópie. Započítava sa jedenkrát najlepšie umiestnenie v jednom z postupových kôl súťaže. Spôsob započítania bodov:

 • Celoštátne kolo 1. miesto – 30 bodov 2. miesto – 25 bodov 3. miesto – 20 bodov
 • Krajské kolo 1. miesto – 20 bodov 2. miesto – 15 bodov 3. miesto – 10 bodov
 • Okresné kolo 1. miesto – 15 bodov 2. miesto – 10 bodov 3. miesto – 5 bodov

Gymnázium Metodova

Uchádzač má možnosť získať maximálne 15 bodov za úspešné umiestnenie v školskom roku 2022/2023 a 2023/2024 vo vedomostných súťažiach a predmetových olympiádach, ktoré súvisia s odborom vzdelávania: biologická, fyzikálna, chemická, matematická olympiáda, olympiády v cudzích jazykoch, olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Pytagoriáda.

V prípade viacerých úspešných umiestnení sa do úvahy berie iba jedno najlepšie.

Úspešnosť vo vedomostných súťažiach a predmetových olympiádach musí uchádzač preukázať kópiou diplomu alebo certifikátu. Tieto doklady je potrebné priložiť ako prílohu ku prihláške do 20. marca 2024.

Výsledky športových a iných súťaží, ktoré nie sú vyššie vymenované, a prílohy dodané po termíne nebudú brané do úvahy.

Gymnázium Federica Garcíu Lorcu

Za úspešnosť prihlásených žiakov v priebehu posledných dvoch ročníkov (v školských rokoch 2021/2022, 2022/2023) v okresnom (obvodnom) a vyšších kolách predmetových olympiád z MAT, FYZ, CHE, BIO, DEJ, GEG, CUJ, SJL, Pytagoriády, súťaže Hviezdoslavov Kubín uchádzač získa body podľa nasledovnej tabuľky, pričom sa mu započítavajú body len jedenkrát za najlepšie umiestnenie v najvyššom kole danej súťaže (max. 15 bodov). V prípade viacerých úspešných umiestnení sa do úvahy berie iba jedno najlepšie.

Zdroj: stránky jednotlivých bratislavských gymnázií
FotoVince Fleming on Unsplash

× Potrebujete poradiť?