Aspergerov syndróm je radený medzi poruchy autistického spektra. Ide o pervazívnu neurovývinovú poruchu. Pervazívna porucha je porucha, ktorá zasahuje do všetkých oblastí života človeka a sprevádza človeka celý život.
Aspergerov syndróm je radený medzi poruchy autistického spektra (PAS).

Narozdiel od ľudí s iným typom PAS si osoby s týmto syndrómom často svoju inakosť uvedomujú a môže byť zdrojom ich trápenia a úzkostí. Okolie ich môže vnímať ako netaktných, sebeckých, nekolegiálnych, či nepriateľských, úzkostných a uzavretých, do seba zahľadených a nemusí rozumieť ich prejavom.

Príčiny vzniku nie sú presne definované, je však isté, že úlohu hrá genetika.

Príznaky Aspergerovho syndrómu

Príznaky Aspergerovho syndrómu sú rozmanité a často individuálne, avšak medzi najčastejšie uvádzané symptómy patria:

 • väčšinou nemajú túžbu nadväzovať vzťahy
 • sociálna a komunikačná neobratnosť
 • ťažkosti neverbálne komunikovať a dešifrovať posolstvo reči tela ostatných
 • správanie sa môže javiť ako nezdvorilé alebo tvrdohlavé
 • reč má určité špecifiká – môžu hovoriť pedantne, monotónne, stroho, neprimerane hlasno, vysokým tónom hlasu….
 • metafory berú doslova, nerozoznajú iróniu či sarkazmus a podobné jazykové figúry
 • deficity v oblasti očného kontaktu
 • ťažkosti s prozumením spoločenským pravidlám alebo ich nadmerné užívanie (tieto zvyklosti si pracne osvojujú)
 • znížená schopnosť mentalizácie, empatie a čítania medzi riadkami
 • ťažkosti s vyjadrením vlastných pocitov a s emocionálnou reguláciou
 • stereotypné záujmy a správanie
 • ak sú z činnosti vyrušení, môžu reagovať neadekvátne situácii
 • zmyslová hypersenzitivita (citlivosť na zvuky, svetlo, pachy, dotyk)

Žiaci s Aspergerovym syndrómom sú na prvý pohľad rovnakí ako všetci ostatní žiaci, avšak s vyššie uvedenými špecifikami. Čo je však najdôležitejišie, intelekt osôb s touto diagnózou je intaktný (neporušený), teda sú rovnako (niekedy viac) inteligetní ako ich okolie.

Ako sú lektori pripravení na prácu so žiakmi s Aspergerovym syndrómom?

Ako všade inde, aj v Cielene sa pravidelne stretávame so žiakmi s touto diagnózou. V Cielene funguje psychologička, ktorá o tejto skutočnosti informuje konkrétneho lektora, ktorý musí pred doučovaním absolvovať poučenie a školenie, ktoré slúži na zvýšenie efektivity a pomôže lepšie naplniť cieľ stretnutí.

Školenie pred prvým stretnutím žiaka a lektora zahŕňa nasledujúce body:

 • Informácie o ťažkostiach spojených so sociálnou komunikáciou, ktoré žiaci prežívajú (ich prejavy, konkrétne príklady a vhodné reakcie)
 • Dôraz na konkrétnosť a názornosť v procese vzdelávania (zníženie frekvencie abstraktných a metaforických vyjadrení lektora)
 • Kazuistické spracovanie existujúcich príkladov žiakov s Aspergerovym syndróm

(skutočný príbeh o žiakovi a práci lektora so žiakom s AS)

 • Vzdelávacie videá, materiály a základné predstavenie diagnostiky
 • Odporúčania pre pochopenie jednotlivých špecifík

Po školení s týmto obsahom realizujeme doučovanie. Kedykoľvek počas procesu majú naši lektori možnosť podstúpiť interné aj externé poradenstvá a vzelávanie, ktorých cieľom je zvýšiť efektivitu a komfort oboch zúčastnených strán pri doučovaní.

Foto: Robo Wunderkind on Unsplash

× Potrebujete poradiť?