Domškola. Homeschooling. Pre niekoho sú to možno nové pojmy, no domáca škola, resp. domáce vzdelávanie je niečo, s čím sme sa stretli takmer všetci – najmä počas uplynulého roku a pol. V súčasnosti záujem o domáce vzdelávanie narastá a aj na Slovensku sa stáva čoraz populárnejším spôsobom učenia detí. V článku nájdete užitočné informácie o tom, ako domáce vzdelávanie ako náhrada vzdelávania v klasickej škole vlastne prebieha, jeho výhody a nevýhody a aké podmienky umožňujú deťom prejsť na učenie sa v domácom prostredí.

Na Slovensku bolo doposiaľ domáce vzdelávanie zavedené len pre deti na prvom stupni základných škôl, ale od septembra 2021 môžu školy povoliť domáce vzdelávanie aj žiakom na druhom stupni. Domáce vyučovanie pre žiakov na stredných školách sa pomaly zapracováva tiež, ale ide o pomalší proces, a to najmä v nastavení podmienok. Jedným z hlavných problémov je predstava, že odučiť všetky predmety na úrovni strednej školy by bolo pre jedného rodiča veľmi náročné až nemožné. Je však pravdou, že domškoláci sa neučia výlučne s rodičom/mi, ako by si to mnohí často predstavovali.

Domáce vzdelávanie je spôsob plnenia individuálnej školskej dochádzky kedy sa žiak učí doma a do školy chodí len na preskúšanie. Je potrebné aby bol žiak riadne evidovaný v “tradičnej“ škole a až po obdržaní povolenia môže rodič prejsť na domácu výučbu.

Zo začiatku bolo domáce vzdelávanie určené primárne pre žiakov so špecifickými poruchami učenia, avšak za posledný rok sa čoraz viac rodičov rozhodlo vzdelávať svoje deti doma. Jedným z dôvodov bola aj pandémia Covid-19.

Výhody a nevýhody vzdelávania domškolákov


Výhody domáceho vzdelávania

 • menej detí v skupine –  v dnešnej dobe sa mnoho rodičov obracia k tejto možnosti aj z dôvodu bezpečnosti nakoľko veria, že čím menej detí v skupine (alebo priamo doma), tým menšie riziko nakazenia sa počas pandémie,
 • individuálny prístup,
 • žiak s rodičom si môžu sami nastaviť rozvrh a hodiny,
 • možnosť rýchlejšie prejsť školské osnovy a posunúť sa ďalej,
 • prehĺbenie vzťahov medzi rodičmi a deťmi, trávia spolu viac času,
 • zamerať sa na to, čo ich skutočne baví a implementovať kreatívnu prácu do rozvrhu,
 • výber učebného štýlu.

Nevýhody domáceho vzdelávania

 • nedostatočná socializácia,
 • minimálna disciplína,
 • chýbajú skúsenosti s riešením konfliktov,
 • časová náročnosť,
 • finančné výdavky.

Predtým, než začnete s domácim vzdelávaním

Predtým ako sa rozhodnete začať s domácim vyučovaním a domškolou, je niekoľko atribútov, ktoré je potrebné zvážiť:

Čas

Na jednej strane má rodič možnosť tráviť so svojim dieťaťom viac času, čo môže viesť k lepšiemu vzájomnému poznávaniu a budovaniu pevnejších vzťahov. Výhodou je aj to, že pri plánovaní rodinných dovoleniek sa rodičia nemusia riadiť iba školským kalendárom. Na druhej strane však vyučovanie doma môže byť časovo náročné, najmä pokiaľ musí rodič zvládať ešte aj vlastné zamestnanie.

Socializácia

V tradičnej škole sa dieťa učí socializovať a nadväzovať vzťahy, riešiť konflikty, stretáva sa s novými ľuďmi a učí sa rešpektu voči učiteľom aj svojim spolužiakom. Pokiaľ sa dieťa učí doma, samostatne s rodičom, je potom na rodičovi aby zabezpečil dieťaťu prostredie, v ktorom môže tieto socializačné návyky nabrať.

Vyučovanie

Doma je proces vyučovania prispôsobený priamo pre dieťa, jeho potreby alebo návyky. Tempo je nastavené rodičom a obsah môže byť prispôsobený tomu, čo dieťa zaujíma viac alebo menej. Na rozdiel od tradičnej školy žiak nie je nútený sedieť v lavici 45 minút bez prestávky a dodržiavať striktný vyučovací čas, či vstávať na ôsmu ráno. Pokiaľ sa žiak ale nemusí riadiť školským poriadkom a predpismi, pre mnohých ostáva otázne, aký vplyv to bude mať na budovanie disciplíny a režimu.

Finančná situácia

Pokiaľ jeden z rodičov ostane doma aby sa naplno venoval vzdelávaniu detí, je veľmi ťažké skĺbiť to so zamestnaním na plný úväzok. Častokrát to teda môže vyústiť do straty príjmu čo si nie každá rodina môže dovoliť. V prípade, že sa rodič rozhodne poslať dieťa do domškoly, v ktorej vyučuje lektor/ doučovateľ menšiu skupinku detí, aj v tom prípade je nutné zaplatiť doučovateľa a prenájom priestorov, v ktorom sa vyučovanie koná.

Ako sa v domácej škole učí?

Cieľom domškoly je vytvoriť prostredie, v ktorom sa deti môžu vzdelávať a socializovať skrz voľné hry, objavovanie, veľmi často je využívaná montessori technika, lesná pedagogika či prístup Waldorfskej školy. Vzdelávanie je postavené na prístupe k jednotlivcovi a častokrát sa učí priamo v prírode. Dieťa je vedené k sebapoznaniu, sebarozvoju a zároveň k spolupráci a vzájomnej pomoci s ostatnými žiakmi.

Na Slovensku sa tvoria vzdelávacie skupiny a centrá pre domškolákov už celých deväť rokov. Veľmi často ide o individuálne doučovanie doma priamo s rodičom v jednej domácnosti, alebo menšie skupinky žiakov rôzneho veku, ktorí si spolu s učiteľom prenajímajú miestnosti alebo centrá a venujú sa vzdelávaniu podľa vlastných učebných metód, osnov a podľa vlastného tempa.

V Cielene ponúkame možnosť domáceho vyučovania v doobedňajších hodinách v pracovné dni medzi 8:00-13:00 za zvýhodnenú cenu podľa nášho cenníka. Je len na žiakovi (a rodičovi), či sa bude jednať o jednorazové stretnutia s cieľom dovysvetlenia konkrétneho učiva alebo pravidelné hodiny s lektorom z jedného či viacerých, prepojených predmetov. Samozrejme, domškoláci sú vítaní učiť sa aj v poobedných termínoch u nás v Cielene alebo u seba doma. No a keďže domáce vzdelávanie je zatiaľ možné len pre základné školy, pre domškolákov na druhom stupni ZŠ máme v ponuke aj prípravné kurzy na osemročné a bilingválne gymnáziá či stredné školy.

V súčasnosti existuje veľa zdrojov, kde si rodičia môžu sami nájsť informácie o domácom vzdelávaní, rôznych typoch programov a metód, či dokonca inovatívne učebné plány. Komunitné školy, respektíve domáce vzdelávanie, je na Slovensku plne legálnou formou školskej dochádzky a je len otázkou času, kedy sa tieto možnosti plne rozšíria aj na stredné školy. Ak budete potrebovať s domácim vzdelávaním pomôcť a prebudiť či prehĺbiť záujem o niektorý z predmetov, budeme radi, ak sa na nás obrátite.

Užitočné odkazy:

http://domskola.sk/
https://www.domacaskola.sk/
https://www.instagram.com/spolu.poza.skolu

× Potrebujete poradiť?